Gemeente Utrecht voert project conditiegericht onderhoud in combinatie met energiemaatregelen uit

De Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) is als onderdeel van de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor het onderhoud van circa 1000 panden in de gemeente Utrecht. UVO wil het onderhoud efficiënt uitvoeren en maakt hiertoe gebruik van de methode Conditiemeting (NEN 2767) voor het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP’s). Conditiegericht onderhoud alsmede het beleid van de Gemeente Utrecht zijn tezamen met wet- en regelgeving verwerkt in de Standaard Elementen Bibliotheek, waarmee sturing kan worden gegeven aan het uit te voeren onderhoud. De komende jaren wil de Gemeente Utrecht het gemeentelijk vastgoed energiezuiniger maken. De uitvoering hiervan moet zoveel mogelijk gelijktijdig gebeuren met de onderhoudswerkzaamheden aan de betreffende panden.

In het voorjaar 2014 heeft de gemeente Utrecht een raamovereenkomst afgesloten met de combinatie Helix/PKW Architecten- en Bouwadviesbureau. De overeenkomst betreft de portefeuille Sport& Recreatie, Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Bereikbaarheid. Totaal bijna 500 panden met een bruto oppervlakte van 550.000 m2. De opdracht is het inventariseren en inspecteren conform NEN 2767, opstellen van plattegronden conform NEN 2580, het opstellen van MJOP’s met energiemaatregelen in O-prognose, het opstellen van energielabels conform ISSO 75.1 en BRL 9500, het uitwerken van Energie Maatwerk Adviezen (EMA’s) en onderhoud/energie management rapportages.

Conditeimetingen Gemeente Utrecht

Helix is gespecialiseerd in alle NEN 2767-gerelateerde inspecties

PKW verzorgt het tekenwerk conform NEN 2580 en de Energie Maatwerk Adviezen, waarbij studio42 ondersteuning biedt. De Monumentenwacht doet mee voor het specialistische werk aan monument-gerelateerde onderdelen.

Maatwerk in de uitvoering van de inspecties betekent naast inzet van specialisten per type gebouw, rekening houden met de bedrijfsprocessen van de gebouwgebruikers en zoeken van oplossingen als gebouwinformatie onvolledig blijkt te zijn. Maatwerk van de EMA’s betekent een nauwkeurige analyse van de technische en financiële haalbaarheid. Dus geen standaard maatregelen opnemen in de onderhoudsplanning en deze planning dan duurzaam noemen. Voor de toetsing van de technische haalbaarheid kijken we daadwerkelijk naar de opbouw van de bouwkundige constructies en installaties (E+W).

Naast technische en financiële haalbaarheid worden de maatregelen getoetst middels een wegingsfactor ten aanzien van de impact op het binnen milieu van het pand en in hoeverre de maatregel impact heeft op de gebruiker tijdens de uitvoering. Maatregelen opgenomen in de EMA worden gecombineerd met de maatregelen uit de MJOP. Tevens worden de relevante gegevens zoals bouwjaar, exploitatieduur, huidige energiekosten en gewenste uitstraling van het pand verzameld. Op basis van het totaalplaatje volgen voorstellen voor aard en tijdstip van uitvoering. De maatregelen worden als optieregels aan de MJOP toegevoegd.

 

Het projectteam van UVO heeft het Vorstelijk Complex aangewezen als pilotproject

Helix, PKW en de Monumentenwacht zijn gestart met de inspectie van het Vorstelijk Complex. Hierbij kwamen alle aspecten vanuit bouwkunde, monumentenzorg, klimaatinstallaties, elektrotechnische installaties en energetische prestatie aan de orde. Met name in de oudbouw is met de Energie Maatwerk Adviezen nog relatief veel te winnen. Een gedreven team van specialisten van de gemeente Utrecht heeft de resultaten inmiddels geëvalueerd. Na enkele punten van verdure afstemming zijn de ook de overige gebouwen in kaart gebracht en is de samenwerking met UVO voortvarend voortgezet. De gebouwdossiers van alle gemeentelijke gebouwen is inmiddels compleet gemaakt en er kunnen gefundeerde beslissingen over de daadwerkelijke aanpak van de portefeuille worden gemaakt.

Vorstelijk Complex