Zorg & Onderwijs

Wilt u als huisvestingsverantwoordelijke voor onderwijs- en zorggebouwen worden ontzorgd van technische vraagstukken? Helix Technisch Advies ondersteunt u bij onderhoud en beheer van uw vastgoed. Tot uw beschikking staat ruime ervaring op het gebied van onderhoudsplanningen, begrotingen, aanbestedingen, bouwbegeleiding en exploitatievraagstukken. Voor huisvestingsvraagstukken bij nieuwbouw of verbouw kan Helix Technisch Advies u al in de planvormingsfase adviseren.

Ontzorgen schoolbesturen

Inmiddels hebben schoolorganisaties de totale verantwoordelijkheid voor onderhoud en renovatie. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid van met name het buitenonderhoud over gedragen. Het is daarom zaak voor schoolbestuurders om zich terdege op de hoogte te stellen van de risico’s en verplichtingen en maak beleid voor toekomstig beheer.

Helix Technisch Advies heeft veel ervaring met huisvesting van diverse onderwijsinstellingen. Onze rol is het ontzorgen van schoolbesturen en het efficiënt organiseren van onderhoud en beheer. Dit kan in verschillende rollen.

  • Begeleiding schoolbestuur waarbij Helix Technisch Advies zorgt voor de meerjarenonderhoudsplannen op basis van actuele inspecties, onderbouwing van de jaarbegroting, uitwerking van de jaarplannen, aanbesteding, begeleiding onderhoudsprojecten en oplevering. De daadwerkelijke uitvoering van de verschillende stappen is afhankelijk van de eigen mogelijkheden van de schoolorganisatie
  • Begeleiding bij het afsluiten van lange termijn (prestatiegerichte) onderhoudscontracten, waarbij het schoolbestuur bij één of meerdere uitvoerende partijen het onderhoud neerlegt voor een lange periode (10 – 25 jaar) tegen een vaste prijs. Helix Technisch Advies ondersteunt u bij het opstellen en het op de markt brengen van de contracten. Na het afsluiten van de contracten zorgen wij voor regelmatige onafhankelijke kwaliteitsaudits. In de huidige marktsituatie is het afsluiten van lange termijn onderhoudscontracten financieel aantrekkelijk

In combinatie met planmatig onderhoud beoordelen onze technisch adviseurs of uw gebouw voldoet aan regelgeving voor brand- en vluchtveiligheid, asbest, legionella en de wettelijk verplichte keuringen van installaties. Bij het maken van onderhoudsplannen stellen wij scenario’s op waarbij onderhoud kan worden uitgevoerd in combinatie met energiebesparing en invulling van duurzaamheidsdoelstellingen.

Vastgoed in de zorg

Instellingen in de gezondheidszorg bezitten over het algemeen veel onroerend goed. De exploitatie/onderhoud van dat onroerend goed kost erg veel geld. De financiële zijde van die exploitatie wordt een steeds grotere uitdaging. Het aanspraak kunnen maken op budgetten voor onderhoud gaat alleen als verzoeken hiertoe aan normen en regels voldoen. Goed inzicht in de huisvestingskosten en de kosten van onderhoud zijn onder andere door het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen dan ook noodzakelijk.

De overstap naar de nieuwe financiering van vastgoed in de zorg vordert gestaag. Zorginstellingen krijgen niet langer het benodigde geld om de huisvesting te realiseren en te onderhouden zonder een koppeling met de zorgproductie. Minder zorgverlening betekent in de toekomst direct minder geld te besteden aan de huisvesting. Wanneer grote financiële verplichtingen voor het vastgoed zijn aangegaan, zal minder zorg zelfs de kwaliteit van de zorgverlening onder druk zetten.

Als onderhoud wordt uitbesteed moet de organisatie zelf vinger aan de pols houden of de onderhoudswerkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd. En ook of de juiste prioritering wordt gesteld bij werkzaamheden. Niet al het onderhoud hoeft direct te worden uitgevoerd. Wie controleert deze externen?

Grip op onderhoudskosten

Helix Technisch Advies helpt u grip te krijgen op de onderhoudskosten en de organisatie van het onderhoud. Wij bieden u de informatie, instrumenten en ondersteuning die het mogelijk maken om de integrale kosten van het onderhoud te verlagen, de organisatie van het onderhoud te vereenvoudigen en evenwicht te brengen in de kwaliteit, kosten en risico’s van uw vastgoed. Helix Technisch Advies ondersteunt door: