Contractonderhoud

Voor onderhoudswerken, leveringen en diensten wordt veel uitbesteed op contractuele basis. De afgelopen jaren is een veelheid aan contractvormen ontwikkeld. De vraag is of onderhoud met de nieuwe contracten goed is georganiseerd. Contractbeheersing is van een andere orde dan het afsluiten van een contract. Het is van belang afspraken goed te verwoorden, te borgen en de naleving tijdens de looptijd op een juiste manier te bewaken. De praktijk leert dat het bewaken mislukt door onduidelijke afspraken en onvoldoende plannen van controles.

Systeemgerichte contractbeheersing voor onderhoudscontracten

Helix Technisch Advies ondersteunt u bij het vormgeven van het onderhoudscontract en doet voorstellen voor de prestatie-indicatoren. Indien het contract zich hiertoe leent werken wij volgens de methode Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) waarbij de opdrachtnemer de kwaliteit beheert en hierover volgens een vast stramien aan u, de opdrachtgever, rapporteert. Nieuwe en bestaande contracten kunnen wij voor u toetsen (audit) op de geleverde prestaties.

Prestatiegerichte contracten

Lange termijn onderhoudscontracten waarbij opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid voor het onderhoud doorschuiven naar een onderhoudspartij blijken in de praktijk nog niet vlekkeloos te werken. Opdrachtgevers zijn er nog niet goed op ingesteld en verliezen de grip. Het gevaar is dat de opdrachtnemer de sturende partij wordt zonder dat de opdrachtgever verzekerd is van adequate kwaliteitsborging. Dit wordt mede veroorzaakt doordat opdrachtgevers onvoldoende in staat zijn prestatie-indicatoren te formuleren en niet de tijd nemen deze te monitoren.

Helix Technisch Advies heeft de kennis en kunde in huis om prestatiegerichte onderhoudscontracten op te stellen en op een juiste wijze te kunnen monitoren. U bent zelf weer ‘in control’ en kunt toch optimaal gebruik maken van de voordelen van prestatieovereenkomsten. Nieuw voor onderhoudscontracten is het principe van best value procurement. Bij de best value aanpak is er maximale ruimte voor de opdrachtnemer om zich te onderscheiden en de meeste waarde voor de aangeboden prijs te bieden.

Kwaliteitsaudits

Helix Technisch Advies toetst als onafhankelijke partij onderhoudscontracten op afgesproken kwaliteit, dekt de risico’s af en het controleert of er voldaan wordt aan alle contractvoorwaarden. Het is uiteraard voor alle contractpartijen belangrijk dat de voorwaarden binnen contracten duidelijk zijn weergegeven en dat men weet wie welke verantwoordelijkheid heeft. Vaak ontstaat daar discussie over. Het is daarom wenselijk een ervaren en onafhankelijke partij voor de audits in te schakelen die naast technische kennis ook juridisch feeling heeft met contractafspraken.