Total Cost of Ownership

Welke kosten kunnen we verwachten en welke oplossing past ons – ook in de toekomst – het beste?

Steeds vaker willen opdrachtgevers een TCO: een inzicht in de totale kosten. Ofwel: een blik in de financiële toekomst van een project of een scenario. Zeker als er meerdere mogelijkheden zijn, is zo’n onderzoek nuttig. Met afwegingen over de investeringskosten, de exploitatie (inkomsten versus uitgaven) en mogelijke risico’s.

Voor het inschatten van ontwikkelings- en bouwkosten (investeringen), facilitaire kosten en bedrijfskosten (exploitatie) zijn diverse methoden en kengetallen aanwezig. Een goede business case dient hierbij als basis.

Risico’s zijn onvoorspelbare factoren. In de TCO wordt dit opgenomen als kansen maal kosten.

Goed onderhoud leidt tot een lagere TCO

Als voorbeeld nemen we een winkelcentrum
Het risico bij een winkelcentrum op letsel is als volgt te berekenen. De kans op letsel is ingeschat op 1 keer per 20 jaar, omgerekend is dat een kans van 5% per jaar. De kosten bij letsel zijn ingeschat op € 10.000. Kans maal kosten is dan € 500,- op jaarbasis in de TCO-berekening.

Interessant wordt het als een andere oplossing tot een andere kans c.q. andere kosten leidt. Minder obstakels, door bijvoorbeeld beter onderhoud, betekent een lagere kans (2%) en dus een lagere TCO.

Stakeholders value binnen een TCO

Bij een goede TCO wordt ook rekening gehouden met stakeholders value. De stakeholders zijn meestal zeer divers en hebben uiteenlopende belangen. Met een TCO kan men tot een uitkomst die door alle stakeholders geaccepteerd wordt. Waarden worden uitgedrukt in geld en daar draaien de beslissingen om.

Als voorbeeld nemen we een school
Wat rekenen we voor waarde bij de uitstraling (beeldwaarde van de school)? Dit is anders voor iedere stakeholder: de financier, de schoolorganisatie, de omwonenden, de leraren en ondersteuners, de scholieren, de ouders en/of verzorgers en de gemeente.

  • Tussen de € 10 en -/- € 10 per m2 BVO?
  • Baseren op verwachte leerlingenaantal?
  • Uitdrukken in risico op leegstand (% van de fictieve huurprijs)?
  • Of kijken we breder? Naar de totale prestaties van de school en prijzen we dat af.

Helix Technisch Advies is in staat om vastgoedprestaties om te zetten naar stakeholders value en dit te vertalen naar een TCO-waarde.