brandveiligheidsadvies

Adviseren

Inspecteren

Opleiden

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Vanuit de overheid worden diverse eisen gesteld aan de brandveiligheid van gebouwen. Deze eisen hebben betrekking op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. Voor gebouwde vastgoed is in het verleden een bouwvergunning (of sinds 1 oktober 2010: omgevingsvergunning) verleend door de gemeente en wellicht wordt het gebouw ook regelmatig gecontroleerd door de brandweer.

In de praktijk blijkt vaak dat een gebouw toch niet helemaal (meer) voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Zo kunnen bijvoorbeeld door wijzigingen in de regelgeving of nieuwe inzichten in het verleden aangebrachte voorzieningen nu ontoereikend, maar soms ook overbodig zijn. Indien sprake is van nieuwbouw of verbouw gelden daarnaast vaak strengere brandveiligheidseisen waar een ontwerp aan moet voldoen voordat een omgevingsvergunning kan worden afgegeven.

Adviseren

De brandveiligheidsadviseurs van Helix Technisch Advies zijn bekend met actuele brandveiligheidsvoorschriften en kunnen u ondersteunen om uw gebouw of ontwerp aan de juiste voorschriften te laten voldoen. Hierbij wordt door ons altijd gestreefd naar realistische en kostenefficiënte oplossingen.

De omvang van onze advieswerkzaamheden kunnen wij geheel aanpassen aan uw wensen. Zo krijgt u de ondersteuning waar u behoefte aan heeft en worden geen onnodige werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen daarom variëren tussen een kort advies per e-mail tot een uitgebreide vergunningsrapportage met tekeningen en berekeningen. Helix Technisch Advies verzorgt voor u advies op maat voor een brandveilig gebouw.

Inspecteren

Onze inspecteurs hebben zeer specifieke brandveiligheidsopleidingen afgerond en ruime ervaring in de controle van bestaande gebouwen en (ver)bouwprojecten. Zij kunnen voor u een brandveiligheidscontrole uitvoeren. Deze controle kan worden uitgevoerd met een vooraf met u afgestemde diepgang. Dit kan variëren tussen een quick scan op basis van een steekproefsgewijze controle of een volledige controle op alle brandveiligheidsaspecten met een inspectie van alle brandwerende scheidingen. Daarnaast voeren wij brandscans uit op basis van de methode uit de NEN 6059.

Opleiden

Via Helix Academy bieden wij een opleidingstraject aan voor brandveiligheid volgens het Besluit bouwwerken en leefomgeving. De opleiding Brandveilig Gebouwbeheer is bedoeld voor gebouwbeheerders, facilitair beheerders, hoofden technische dienst of projectleiders of werkvoorbereiders werkzaam bij gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen, overheden of woningcorporaties.