Inspecties civiele kunstwerken

Areaal op orde

Wij voeren inspecties uit aan civiele kunstwerken om de toestand van het areaal inzichtelijk te maken, adviseren over de meest doelmatige (onderhouds)maatregelen en stellen meerjarenonderhoudsplannen op. Inspecties worden veelal uitgevoerd in combinatie met risicoanalyses. Samen met u plannen we het uit te voeren onderhoud op basis van risico’s, prioriteiten en beschikbaar budget.

 

Naast het uitvoeren van NEN 2767 conditiemetingen voeren wij ook andere inspecties uit, specifiek gericht op civiele kunstwerken. Afhankelijk van het doel wordt de diepgang van de inspectie bepaald. Bij voorkeur maken we gebruik van standaarden/methodieken, zoals opgenomen in CUR 117:2015. Deze standaarden zijn uit te breiden en aan te passen op basis van uw specifieke wensen.

Inventariseren

Van alle objecten worden de vaste gegevens (o.a. decompositie), toegepaste materialen en afmetingen van onderdelen verzameld of in het veld opgenomen. Op kantoor verzamelen we gegevens door archiefstudie en het bestuderen van bestaande rapportages, tekeningen en bestekken. Op locatie vindt een aanvullende inventarisatie plaats, waarbij de focus ligt op het vaststellen van materialen, omvang en hoeveelheden. De inventarisatie in het veld wordt meestal gecombineerd met een toestandsinspectie. Dit kan een NEN 2767 inspectie op BOEI-opname zijn.

Schouw

In het kader van de zorgplicht is het tijdig signaleren van (acute) bedreigingen, met betrekking tot de veiligheid van gebruikers, passanten en (onderhouds)personeel een vereiste. Hiervoor is het uitvoeren van een schouw de meest geëigende methode. Het betreft een inspectie waarbij beperkte middelen nodig zijn (er wordt geen gebruik gemaakt van verkeersmaatregelen en/of bereikbaarheidsvoorzieningen). De inspectie kan daardoor snel, met beperkte kosten en op ieder moment worden uitgevoerd.
Met ruime kennis over risico’s voor alle soorten objecten (met bijbehorende installaties), kunnen wij voor uw organisatie een betrouwbare schouw uitvoeren.

Toestansinspectie CUR117:B2

In elk beheerregime is behoefte aan inzicht in de huidige staat van het areaal. Dit geldt voor u als beheerder van een (gemeentelijk) areaal, maar ook als aannemer binnen een prestatiegericht onderhoudscontract. De toestandsinspectie voorziet in de behoefte om de huidige staat van elementen, bouwdelen, installaties en constructies inzichtelijk te maken. De CUR 117:B2 is een goed handvat voor het uitvoeren van een dergelijke inspectie.
Deze CUR beschrijft de wijze van uitvoering. Om ook de gebreken op eenduidige wijze vast te stellen dient de CUR 117:B2 aangevuld te worden met bijvoorbeeld een conditiemeting conform de NEN 2767.
Een toestandsinspectie kan worden gecombineerd met het uitvoeren van een risicoanalyse, het opstellen van hersteladviezen en het uitwerken van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Samen met de opdrachtgever stemmen wij de vorm van de inspectie af op het specifieke doel, de te verwachten risico’s en de gewenste rapportage.

Contractuele vooropname, audits en eindopname

Veelal ontstaat de behoefte aan meer specifieke informatie voor het uitvoeren van groot onderhoud. Het is belangrijk dat de aard, omvang en locatie van gebreken nauwkeurig worden vastgesteld. Met deze gegevens kunt u een begroting opstellen voor de uit te voeren maatregelen én de gewenste kwaliteit vastleggen in contracten. De contractuele vooropname richt zich op het op handafstand visueel inspecteren. Hierbij ligt de nadruk op reeds geconstateerde schades uit eerdere inspecties.
Hierbij kunnen inzet van bereikbaarheidsvoorzieningen en verkeersmaatregelen nodig zijn. Wij stellen bij een vooropname een overzichtelijke rapport op waarin de bevindingen nauwkeurig zijn  vastgelegd.
Tijdens de looptijd van een onderhoudscontract is zowel de beheerder als de aannemer gebaat bij goede onafhankelijke inspecties om financiële risico’s te beheersen.

Helix Technisch Advies voert voor haar opdrachtgevers de volgende dienstverlening op het gebied van civiele kunstwerken uit:

  • Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van NEN 2767 inspecties door gecertificeerde inspecteurs;
  • Uitvoeren van civiel technische inspecties zoals de schouw, toestandsinspectie conform de CUR 117:2015 en contractuele vooropname, audit en eindopname;
  • Begeleiding en ondersteuning bij het inkopen van conditiemeting en het opstellen van de vraagspecificatie;
  • Ondersteuning bij het opstellen van lange termijn onderhoudscontracten op basis van kwaliteit specificaties;
  • Vertalen van strategische doelen van het geïnspecteerde vastgoed naar een beleidsmatig advies;
  • Opleiden en trainingen medewerkers in de theorie, werkwijze en praktijk.

Gerelateerd project

Experts

Marko van der Lee
06 53 82 67 36
Stuur een e-mail

Mathijs Vermond
06 22 55 08 53
Stuur een e-mail

Peter van der Landen
06 20 27 49 81
Stuur een e-mail