Verduurzamen

Adviseren

Inspecteren

Opleiden

Techniek

Verduurzamen

Helix Technisch Advies adviseert op het gebied van het verduurzamen van bedrijfspanden, woningen, monumenten en overig vastgoed. Helix Technisch Advies stelt een energieprestatieadvies per gebouw/ gebouwtype op voor het verduurzamen van uw portefeuille. Ter voorbereiding op het advies wordt de huidige energieprestatie bepaald. Vervolgens wordt er in samenspraak met u de gewenste energieprestatie bepaald.

Europa heeft na het klimaatakkoord van Parijs (2015) de Europese Green Deal in het leven geroepen. De Europese Green Deal is een reeks beleidsinitiatieven en de routekaart om de economie van de EU te verduurzamen. Daarmee wil de EU het eerste klimaat neutrale continent worden. In juni 2019 werd door de Nederlandse regering het klimaatakkoord aangekondigd, met als doel de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen en zo de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde klimaatverandering te beperken. De Nederlandse overheid streeft ernaar dat in 2050 alle kantoren en woningen volledig energieneutraal zijn. Dit geldt voor bestaande bouw als ook nieuwbouw.

BENG –eisen | Bijna Energie Neutraal Gebouw
Het energielabel voor gebouwen geeft inzicht in de energie efficiëntie van een gebouw. Het is één van de maatregelen uit het klimaatakkoord. Per 1 januari 2021 wordt het energielabel vastgesteld door middel van de NTA 8800, een nieuwe rekenmethode voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw. De nieuwe berekenmethode NTA 8800 is opgesteld conform de Europese CEN-normen.

Alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dienen per 1 januari 2021 te voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) Bijna Energie Neutraal Gebouw.
De energieprestatie van een gebouw wordt in Nederland vastgesteld aan de hand van drie indicatoren:

  • de maximale energiebehoefte (kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar)
  • het maximale primair fossiel energiegebruik (kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar)
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Waarom verduurzamen?
Naast de invoering van de BENG-Eisen zijn de voornaamste redenen om te verduurzamen waardevermeerdering, kostenbesparing en comfort. Door het verduurzamen stijgt de waarde van het vastgoed en de CO2-uitstoot gaat omlaag. Het realiseren van een energiezuinig gebouw zorgt voor vermindering van energielasten. Ook zorgen moderne installaties ervoor dat het binnenklimaat van gebouwen prettiger is om in te verblijven. Een duurzaam gebouw heeft een hogere marktwaarde en betaalt zich op de lange termijn terug.

Adviseren

Helix Technisch Advies kan voor u een maatwerkadvies opstellen.
Dit is een rapportage waarin de volgende vraagstukken worden behandeld:

  • Op welke manier kan het pand geïsoleerd worden en wat zijn de kosten?
  • Welke energiebesparende maatregelen kunnen genomen worden en wat zijn de kosten en opbrengsten? Hiervan wordt een kosteninschatting gemaakt met terugverdientijden.
  • Welke plannen heeft de gemeente voor de wijk waarin het gebouw staat? Is er een mogelijkheid om aan te sluiten op een bestaand of toekomstig warmtenet.
  • Welke manieren van verwarmen, koelen, ventileren, verlichten etc. kunnen er toegepast worden?

Op basis van de begroting kan er een besluit genomen worden tot welk niveau het gebouw verduurzaamd wordt. Indien gewenst kan Helix Technisch Advies de mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot subsidiemogelijkheden en belastingvoordelen zoals een investeringsaftrek. Helix Technisch Advies geeft inzicht op welke momenten, welke investeringen gedaan kunnen worden om uw duurzaamheidsambities te realiseren.

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan
In een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) wordt verduurzamen gebundeld met planmatig onderhoud. Door een onderhoudsplan voor het gebouw te ontwikkelen, rekening houdend met de beoogde instandhoudingsperiode, de restwaarde, het gewenste kwaliteitsniveau en de wensen van gebruikers gecombineerd met de duurzaamheidsdoelen, komen we tot een integrale aanpak.

De onderhoudsinspectie moet niet alleen beperkt blijven tot signaleren, maar daadwerkelijk advies opleveren over duurzame vervanging van bouwdelen passend bij de mogelijkheden van het gebouw. Hierbij wordt meer en meer rekening gehouden met (toekomstig) hergebruik van de te vervangen delen volgens de principes van circulair onderhoud. Een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan is dus maatwerk dat met de juiste uitgangspunten veel kan opleveren.

In een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan zijn niet alleen het benodigde onderhoud op korte termijn en de vervangmomenten van bouwdelen en installaties op langer termijn opgenomen, maar wordt ook gekeken naar meer logische vervangmomenten van bouw- en installatiedelen. Basis voor de keuze is dan een combinatie van levensduur van bouwdelen, CO2-reductie, extra investeringen voor duurzame maatregelen en terugverdientijden. Bij deze keuzes houden wij tevens rekening met de doelen rondom circulair bouwen, Trias energetica en de milieubelasting van bouwdelen.

Inspecteren

Helix Technisch Advies stelt met het uitvoeren van een nulmeting de huidige situatie vast. Tevens zorgt Helix Technisch Advies ervoor dat het huidige energiegebruik en energiebehoefte in kaart wordt gebracht. Er wordt gekeken naar hoe het gebouw is geïsoleerd, hoeveel energie er nodig is voor het verwarmen, koelen, verlichten en ventileren van het gebouw, hoeveel energie er wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Helix Technisch Advies begeleidt en ondersteunt u bij het uitvoeren van de energieprestatiemeting op basis van de NTA-8800 methodiek. Hierbij wordt gekeken in hoeverre een gebouw voldoet aan de BENG- eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Tijdens de inventarisatie gaan we met u in gesprek om de huidige vastgoedportefeuille in beeld te brengen. In het inventarisatie traject wordt er vastgesteld aan welke duurzaamheideisen van de overheid het gebouw minimaal dient te voldoen. Ook wordt er gekeken naar de eisen op langere termijn zodat u op de komende 30 jaar bent voorbereid. Daarnaast brengt Helix Technisch Advies de duurzaamheidsambities en doelen van uw organisatie in kaart. Er wordt samen met u gewerkt naar een vastgesteld doel. Een doel kan onder andere zijn: in 2050 een volledig energie neutrale vastgoedportefeuille, omdat de wet- en regelgeving dit eist. Ook kan het zijn dat marktprofilering, het bedrijfsbeleid, het imago of andere ambities een rol spelen in uw verduurzamingsdoelen. Bovendien kan het zijn dat u ervoor kiest bepaalde gebouwen niet te gaan verduurzamen, maar af te stoten. Op basis van de verduurzamingsstrategie wordt een tijdspad uitgestippeld.

Indien gewenst inventariseert Helix Technisch Advies voor u of het gebouw nog aan het Programma van Eisen voldoet en nog actueel en toekomstgericht is. Helix Technisch Advies kijkt samen met u of uw gebouw genoeg comfort biedt en of er nog voldoende gebruiksmogelijkheden zijn. Daarnaast wordt er geïnventariseerd of de technische installaties van het gebouw voldoen en of ze zijn berekend op de huidige en toekomstige gebruiker. Tevens wordt er gekeken naar het energieverbruik van de installaties, om te zien of de installaties voldoen aan de verwachting voor de toekomst.

Naar aanleiding van de inventarisatie wordt er een goed plan opgesteld voor de toekomst. Dit kan u helpen om doelgericht aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid.

Opleiden

De veranderingen in wet- en regelgeving maken het voor u ingewikkeld om exact te weten waar u aan toe bent. U wilt graag een compleet beeld van de gehele verduurzamingsopgave in hoofdlijnen of juist alles leren over de nieuwe opnamemethodiek.

Helix Academy biedt opleidingen aan voor iedereen die in zijn functie te maken krijgt met het verduurzamen van vastgoed. Kijk op de website van onze opleider Helix Academy voor alle opleidingen betreft verduurzamen.