Inspecteren en adviseren bij onderhoud van civiele kunstwerken

Asset Management start met het op orde hebben van informatie over het areaal. Helix voert inspecties uit aan civiele kunstwerken om de toestand van het areaal inzichtelijk te maken, adviseert over de meest doelmatige (onderhouds)maatregelen en stelt meerjarenonderhoudsplannen op. Inspecties worden veelal uitgevoerd in combinatie met risicoanalyses. Samen met de opdrachtgever plannen we het uit te voeren onderhoud op basis van risico’s, prioriteiten en beschikbaar budget.

Type inspecties

Afhankelijk van het doel wordt de diepgang van de inspectie bepaald. Bij voorkeur maken we gebruik van standaarden/methodieken als de NEN 2767 en de CUR 117:2015. Deze standaarden zijn uit te breiden en aan te passen op basis van uw specifieke wensen.

Helix kan de volgende diensten voor u uitvoeren:

  • Inventariseren – Areaal op orde;
  • Schouw;
  • Toestandsinspectie conform de CUR 117:2015;
  • Conditiemeting NEN 2767;
  • Contractuele vooropname, audit en eindopname;
  • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), beheerplan;
  • Risicoanalyse en deskundigen onderzoek;
  • Opleidingen conditiemeting, CUR 117 en technisch beheer.

Inventariseren – Areaal op orde

Van alle objecten worden de vaste gegevens (o.a. decompositie), toegepaste materialen en afmetingen van onderdelen verzameld of in het veld opgenomen. Op kantoor verzamelen we gegevens door archiefstudie en het bestuderen van bestaande rapportages, tekeningen en bestekken. Op locatie vindt een aanvullende inventarisatie plaats, waarbij de focus ligt op het vaststellen van materialen, omvang en hoeveelheden. De inventarisatie in het veld wordt meestal gecombineerd met een conditiemeting.

Schouw

In het kader van de zorgplicht is het tijdig signaleren van (acute) bedreigingen, met betrekking tot de veiligheid van gebruikers, passanten en (onderhouds)personeel een vereiste. Hiervoor is het uitvoeren van een schouw de meest geëigende methode. Het betreft een inspectie waarbij beperkte middelen nodig zijn (er wordt geen gebruik gemaakt van verkeersmaatregelen en/of bereikbaarheidsvoorzieningen). De inspectie kan daardoor snel, met beperkte kosten en op ieder moment worden uitgevoerd.

Met ruime kennis over risico’s voor alle soorten objecten (met bijbehorende installaties), kunnen wij voor uw organisatie een betrouwbare schouw uitvoeren.

Toestandsinspectie

In elk beheerregime is behoefte aan inzicht in de huidige staat van het areaal. Dit geldt voor u als beheerder van een (gemeentelijk) areaal, maar ook als aannemer binnen een prestatiegericht onderhoudscontract. De toestandsinspectie voorziet in de behoefte om de huidige staat van elementen, bouwdelen, installaties en constructies inzichtelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat dit op een eenduidige en herleidbare wijze gebeurt. De CUR 117:B2 is een goed handvat voor het uitvoeren van een dergelijke inspectie. Deze CUR beschrijft de wijze van uitvoering. Om ook de gebreken op eenduidige wijze vast te stellen dient de CUR 117:B2 aangevuld te worden met bijvoorbeeld een conditiemeting conform de NEN 2767.

Een toestandsinspectie kan worden gecombineerd met het uitvoeren van een risicoanalyse, het opstellen van hersteladviezen en het uitwerken van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Samen met de opdrachtgever stemmen wij de vorm van de inspectie af op het specifieke doel, de te verwachten risico’s en de gewenste rapportage.

Contractuele vooropname, audits en eindopname

Veelal ontstaat de behoefte aan meer specifieke informatie voor het uitvoeren van groot onderhoud. Het is belangrijk dat de aard, omvang en locatie van gebreken nauwkeurig worden vastgesteld. Met deze gegevens kunt u een begroting opstellen voor de uit te voeren maatregelen én de gewenste kwaliteit vastleggen in contracten. Bestaande inspectiegegevens hebben onvoldoende diepgang om contracten goed voor te bereiden. De contractuele vooropname richt zich op het op handafstand visueel inspecteren, gecombineerd met ‘luisterend afkloppen’/prikken/voelen. Hierbij ligt de nadruk op reeds geconstateerde schades uit eerdere inspecties. Hierbij kunnen inzet van bereikbaarheidsvoorzieningen en verkeersmaatregelen nodig zijn. Als onafhankelijke partij stelt Helix bij een vooropname een overzichtelijke rapport op waarin de bevindingen nauwkeurig zijn vastgelegd.

Tijdens de looptijd van een onderhoudscontract is zowel de beheerder als de aannemer/ installateur gebaat bij goede onafhankelijke inspecties om financiële risico’s te beheersen. Helix zet deskundige, onafhankelijke inspecteurs in voor monitoring van de geleverde kwaliteit, audit rondes en het vaststellen van de eindstatus bij afloop van een contract.

Over Helix

Onze adviseurs zijn multidisciplinair opgeleid. Helix voert zowel bouwkundige als civiel- en installatietechnische inspecties uit. De meeste adviseurs zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van inspecties en het geven van bijbehorende adviezen. Er is ruime kennis van CUR 117, NEN 2767 en BOEI. Helix is rapporteur van NEN 2767 en betrokken bij de ontwikkeling van de overige inspectiemethodieken. Onze ervaren adviseurs begeleiden al jarenlang opdrachtgevers bij het implementeren van NEN 2767 conditiemeting voor infra, installaties en gebouwen. Met deze specifieke kennis helpen wij u graag bij het bepalen van de meest optimale keuze voor uw situatie.

Helix Academy heeft een uitgebreid opleidingsaanbod. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) verzorgen wij een leergang voor inspecteurs en technisch adviseurs op post HBO-niveau voor infra, bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouw.