Brandveiligheid gebouwen

Nieuws

Brandveiligheid gebouwen

Ieder gebouw in Nederland moet voldoen aan de door de overheid gestelde minimale brandveiligheidseisen. Dit is geregeld in de Woningwet. Hierin is ook geregeld dat de eigenaar, samen met de gebruiker, verantwoordelijk is. Vaak wordt gedacht dat een bestaand gebouw aan deze minimale eisen voldoet. Er is immers in het verleden een bouwvergunning (of sinds 1 oktober 2010: omgevingsvergunning) verleend door de gemeente en mogelijk wordt het gebouw ook regelmatig gecontroleerd door de brandweer.

In de praktijk blijkt echter vaak dat een gebouw toch niet (helemaal) voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Veel brandveiligheidsvoorzieningen zijn namelijk niet direct zichtbaar en de in het gebouw aanwezige personen zijn niet continu bewust bezig met brandveiligheid.

Voorbeelden

Kenmerkend voor scholen is vaak enerzijds een spanningsveld tussen het voldoen aan de voorschriften en anderzijds het voorkomen van beperkingen in het gebruik. Hierbij zijn het met wigjes of voorwerpen openhouden van zelfsluitende deuren in brand- of rookwerende scheidingen of het ongewenst indrukken van handbrandmelders door baldadige kinderen enkele in het oog springende voorbeelden.

Minder in het oog springende voorbeelden zijn bijvoorbeeld ontbrekende of beschadigde brandwerende afwerkingen van leidingen en kabelgoten boven verlaagde plafonds. Of ontbrekende brandwerende voorzieningen in gevels om het risico op brandoverslag tussen verschillende brandcompartimenten voldoende te beperken. Ook kunnen door gewijzigde regelgeving of door gewijzigde inzichten in het verleden aangebrachte brandveiligheids-voorzieningen niet langer toereikend zijn.

Risico’s

Door het niet voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften kunnen in geval van brand grotere schades ontstaan en wordt ook het risico op slachtoffers vergroot, zeker als het ontruimingsalarm vaak onterecht wordt geactiveerd en daardoor mensen niet of te laat reageren op het alarm als er echt brand is.

Vaak is niet bekend dat voor een aantal van deze problemen ook technische oplossingen beschikbaar zijn, of bijvoorbeeld door een andere brand- of rookcompartimentering mogelijk voorkomen kunnen worden.

Advies

Het is daarom aan te bevelen om een gebouw, zeker als dit gebouw al wat ouder is, te (laten) onderzoeken op de brandveiligheid, om zo te borgen dat het gebouw veilig te gebruiken is en tevens wordt voldaan aan de zorgplicht uit de Woningwet.