Woonstede

Brandveiligheidsinspecties aan 300 complexen

Vanaf april 2019 voert Helix brandveiligheidsinspecties uit aan complexen van woningcorporatie Woonstede. In dit artikel lees je meer over de advies- en inspectiewerkzaamheden van Helix op het gebied van brandveiligheid.

Variatie
Woonstede heeft circa 10.000 woningen, waarvan 300 complexen. Het bezit van Woonstede varieert in omvang: van enkele grondgebonden rijwoningen tot aan (grote) seniorencomplexen met zorgafdelingen. Daarnaast zijn er grote verschillen in type, omvang en bouwperiode. Een mooie uitdaging: alle brandveiligheidsvoorschriften aan woongebouwen, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw / verbouw komen langs. Dat zorgt voor verschillende situaties met hun eigen uitdagingen.

Prioritering
Woonstede gaat voor kwalitatieve en veilige woningen voor hun huurders. Daarom heeft Woonstede een eigen brandveiligheidsbeleid ontwikkeld, waarmee de voorzieningen in de gebouwen eenduidig worden geïnspecteerd en waar nodig worden hersteld. In het beleid is een prioritering van de gebouwen opgenomen, waarbij de panden met kwetsbare bewoners als eerste worden opgepakt. Ook met betrekking tot het treffen van maatregelen is een prioritering vastgesteld. Maatregelen ten behoeve van vluchtveiligheid krijgen prioriteit boven andere maatregelen.

Controle
Door Helix worden de complexen conform het brandveiligheidsbeleid getoetst aan het voor dat complex van toepassing zijnde toetsingskader. Tevens worden de aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen in de complexen steekproefsgewijs visueel gecontroleerd. Alles wat niet voldoet volgens de uitgangspunten van het brandveiligheidsbeleid, wordt door de aannemer opgelost. Helix controleert de uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer en past de rapportages aan. Helix controleert tevens de brandveiligheid bij de oplevering van nieuwbouwcomplexen.

In de praktijk
Maarten van Oort is projectleider binnen dit project en daarnaast brandveiligheidsadviseur en –inspecteur. Samen met collega’s Koos Risseeuw (inspecteur), Farid Hidris (inspecteur) en Sjoerd Bezemer (inspecteur) draagt hij zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden. Maarten vertelt: ‘Bijzonder is om te zien dat ook bij nieuwbouwcomplexen vaak een aantal tekortkomingen wordt gesignaleerd. Hoewel in het algemeen de kennis van de brandveiligheid in de laatste 15 jaar sterk is verbeterd, is de specifieke kennis binnen de bouwketen nog onvoldoende. Zo was bijvoorbeeld in een nieuwbouwcomplex een luchtkanaal door een brandscheiding afgewerkt met brandwerend purschuim dat hiervoor niet geschikt is. In een ander complex was een sparing in een brandwerende wand gemaakt voor een elektrakabel die niet brandwerend was afgewerkt.’ In de afbeeldingen krijg je een beeld van deze praktijksituaties.

Een goed brandveiligheidsadvies zorgt in een gebouw voor een juiste balans tussen voorzieningen, gebruik en kosten. Is er binnen jouw organisatie behoefte aan advies op dit gebied? Lees meer over deze dienstverlening en neem contact met ons op!