RVKO

Meerjarenonderhoudsplan met verbeterplan binnenklimaat en verduurzaming

RVKO kiest bij het opstellen van een onderhoudsplan voor een combinatie met verbeterplan binnenklimaat en verduurzaming van de gebouwen

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) is een vereniging die al 145 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeente bestuurt en beheert en heeft 65 scholen verdeeld over 103 locaties. De RVKO heeft door Helix een onderhoudsplan voor 2017-2037 laten opstellen, bestaande uit een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), verbeterplan binnenklimaat (Frisse Scholen) en verduurzaming van de gebouwen (energiereductie).
De werkzaamheden van Helix bestonden uit de volgende werkzaamheden:

NEN 2767 Conditiemeting
Tijdens deze NEN 2767 conditiemeting en het daaruit voortvloeiende MJOP is stilgestaan bij deel 2 van de NEN 2767, wat zich richt op het verouderingsgedrag van bouw- en installatiedelen.

Verbeterplan Binnenklimaat (Frisse Scholen)
Toets Frisse Scholen, waarbij de instructie TPvE Renovatieprojecten en Rotterdam Frisse Scholen zijn gecombineerd. Hierbij is gekeken naar hoe het pand scoort. Op basis van deze score konden eventuele aanvullende maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat worden bepaald.

Energiescan
Tijdens de inspectie is er onderzocht welke bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen mogelijk waren met als doel energiereductie te realiseren. Hierbij is gebruik gemaakt van een checklist verduurzamingsmaatregelen van bestaande scholen januari 2016.

NEN 2580 controlemeting
Conform de NEN 2580 zijn controlemetingen uitgevoerd om de oppervlakten van de panden vast te stellen ten behoeve van de bouwkundige plattegronden. Vanaf de start van de werkzaamheden is Helix projectleider Jacco van der Hoek in overleg getreden met RVKO om zo de gewenste communicatie- en overlegstructuur te waarborgen. Helix is met kleine teams (3 groepen, 2 inspecteurs/adviseurs) aan de slag gegaan om de gevraagde kwaliteit continue op een hoog niveau te houden. Daarnaast heeft Helix een samenwerking gezocht met PKW in verband met hun expertise op het gebied van duurzaamheid en binnenklimaat van scholen.

Er is gestart met een pilot van 3 – 5 objecten om zodoende een referentiekader te bepalen. Na wederzijdse tevredenheid van de opgeleverde rapportage zijn alle overige inspecties uitgevoerd. De inspectieresultaten, inclusief het meerjarenonderhoudsplan, zijn door Helix verwerkt in het O-prognose softwarepakket en gerapporteerd aan RVKO.