Inspecties & technisch advies

Om het onderhoud van gebouwen te optimaliseren worden vastgoedinspecties uitgevoerd, waaruit een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) volgt. Een meerjarenonderhoudsplan geeft, bij bepaalde aannamen en bij het voorgenomen onderhoudsniveau, voor meerdere jaren inzicht in de benodigde financiële middelen. Vanuit de meerjarenonderhoudsplanning kan de afstemming plaatsvinden tussen de beschikbare financiële middelen en de uitvoering van de gewenste onderhoudsactiviteiten.

Kwaliteit van inspectiegegevens

De betrouwbaarheid van meerjarenonderhoudsbegrotingen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de achterliggende inspectiegegevens. Onze bouwkundige en installatietechnische inspecteurs beschikken over de nodige certificaten zoals Sertum/NVDO/BOEI.

Conditiemeting volgens NEN 2767

De methodiek NEN 2767 conditiemeting is opgesteld voor het eenduidig uitvoeren van gebouw- en infra-inspecties. Helix Technisch Advies is betrokken als rapporteur van de werkgroep NEN 2767. Naast conditiemeting past Helix Technisch Advies risicogestuurd inspecteren toe. Hierbij gaat het onder meer om financiële toetsing, veiligheid, regelgeving (keuringen, asbest) en functionaliteit (tevredenheid gebouwgebruikers).

Sturen op onderhoud met behulp van parameters

Om met een beperkt budget zo efficiënt mogelijk een gebouw te kunnen onderhouden is extra informatie nodig. Hiervoor worden zogenaamde risicoparameters gebruikt.

Tijdens de inspectie geeft de Helix inspecteur de gebreken en gebrekkenmerken (belang, omvang, intensiteit) van een bouwdeel aan. Hieruit volgt de conditie voor onderhoud. Daarnaast kan de inspecteur aangeven wat de gevolgen zijn van het niet verhelpen van de aangetroffen gebreken op korte termijn. Hiertoe worden een aantal risicoparameters ingevuld. De volgende parameters worden vaak aangehouden:

  • Veiligheid en gezondheid
  • Cultuurhistorische waarde
  • Gebruik en bedrijfsproces
  • Technische vervolgschade
  • Toename klachtenonderhoud
  • Beleving/ esthetica

Het gevolg van de parameters

Met het invullen van een cijfer wordt aangegeven hoeveel effect het aangetroffen gebrek heeft op de betreffende parameter. Ofwel: wat is het risico van het niet uitvoeren van een herstelactiviteit voor het aangetroffen gebrek? Het antwoord op deze vraag kan zijn:

  • Uitstel van de activiteit heeft een gering effect op …
  • Uitstel van de activiteit heeft een matig effect op …
  • Uitstel van de activiteit heeft een groot effect op …

De parameters worden door de inspecteur ingevuld voor alle activiteiten die op korte termijn zijn ingepland. Op basis van de informatie in de parameters kan door de opdrachtgever worden afgewogen welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, uitgesteld of welke geschrapt worden en wat de gevolgen van deze beslissing zijn.

Zo kan er bijvoorbeeld een instandhoudingsniveau worden ingesteld, waarbij het niet van belang is dat een gebrek van invloed is op beleving/esthetica en toename van klachtenonderhoud. Of juist een topniveau, waarbij beleving/esthetica wel zwaar meeweegt. Zo kan voor elke parameter worden aangegeven wat de invulling minimaal moet zijn voor een bepaald onderhoudsniveau en kan voor elk gebouw het gewenste onderhoudsniveau worden ingesteld.

Meer weten?

Adviseurs van Helix Technisch Advies kunnen u adviseren over: