COA | Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Adviseren

Inspecteren

Project

COA

Opdrachtgever

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Categorie

Overheid

Uitvoeringsjaar

2019 - heden

Dienstverlening

RVB-BOEI, Brandscan, NTA 8800 Energieprestatie

Omvang

20 locaties/ ca. 250 objecten

Locatie

Bekijk op kaart

COA beheert opvanglocaties voor asielzoekers door heel Nederland. Het COA is verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in opvanglocaties verspreid over heel Nederland, totdat over een asielaanvraag is beslist. Het aantal opvanglocaties verandert voortdurend: het bezit van het COA is namelijk afhankelijk van het aantal asielzoekers.

Om het vastgoedbeheer per locatie inzichtelijk te krijgen is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) op zoek gegaan naar een partner op het gebied van de RVB BOEI-methodiek. Via een Europees aanbestedingstraject is Helix Advies geselecteerd als inspectiepartij en is er een meerjarige raamovereenkomst afgesloten voor het uitvoeren van RVB BOEI-nulmetingen, RVB BOEI-vervolginspecties en QuickScans. De opdracht omvat 20 locaties door heel Nederland met ca. 250 zeer gevarieerde objecten waaronder stacaravans, Rijksmonumenten, oude militaire kazernes, gevangenissen en bungalowparken.

RVB - BOEI 

Vanaf 2015 wordt de RVB BOEI-methodiek gehanteerd om de beheertaken en onderhoudsingrepen in kaart te brengen. Dit betekent dat per locatie eerst een nulmeting wordt uitgevoerd en vervolgens eens in de vijf jaar een RVB BOEI-vervolginspectie. Bovenop de RVB BOEI-handboeken is door COA extra diepgang aangebracht in de elementenlijst, wat het detailniveau van de inspectie verhoogt.
Daaruit wordt de onderhoudsconditie gemonitord en is de door COA gewenste data beschikbaar. Op deze manier worden onderhoudsactiviteiten geprioriteerd, budgetten bepaald en de vereiste keuringen netjes uitgevoerd zodat er voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

Helix Advies voert voor het COA (her)inspecties volgens de RVB BOEI methodiek uit voor alle
disciplines: Bouwkunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Transport

NTA 8800

Tevens adviseert Helix Advies in samenwerking met zusteronderneming Veilig Vitaal Vastgoed het COA met betrekking tot het opstellen van een verduurzamingsadvies conform NTA-8800. De opdracht betreft een pilot voor het volledig energie neutraal krijgen van één locatie. In de eerste fase wordt de huidige status geïnventariseerd door het verzamelen van alle gegevens en het uitvoeren van inspecties aan bouwdelen en gebouw- gebonden installaties. Met behulp van de verzamelde gegevens en vastgestelde uitgangspunten kan bepaald worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om de gewenste situatie te bereiken. Hierbij wordt ook gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid en investeringskosten in relatie tot de afname/toename van de huidige exploitatiekosten. Het resultaat wordt verwerkt in een rapport met bevindingen, advies en maatregelen op basis van de NTA 8800, de bepalingsmethode voor energielabels van een gebouw.

Projectleider Jan-Willem over het project COA. 

Jan-Willem van Welzen is vanuit Helix Advies aangesteld als projectleider voor alle werkzaamheden die voor COA uitgevoerd worden binnen de raamovereenkomst. Jan-Willem vertelt: ‘In mijn rol als projectleider ben ik verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de werkzaamheden. Dit omvat zaken als de aansturing van het projectteam, communicatie met opdrachtgever, het plannen van de werkzaamheden, het doorvoeren van efficiëntieverbeteringen in het werkproces en in de software. Daarnaast draag ik zorg dat de kwaliteit geborgd blijft‘.’ Eén van de uitdagingen waar COA mee te maken heeft is de continue verandering in het aantal asielzoekers wat opvang nodig heeft. De opvanglocaties hebben daardoor vaak een tijdelijk karakter, denk aan stacaravans en semi-permanente bouw. Jan-Willem vertelt: ‘Recent hebben we een RVB BOEI nulmeting gedaan van een locatie waar dit anders is aangepakt: daar zijn woningen gebouwd als permanente bouw en verzamelgebouwen als tijdelijke bouw.’ In dit geval wordt de locatie –wanneer er verminderde instroom is- afgestoten en kan de tijdelijke bouw afgebroken worden en worden de woningen hergebruikt als eengezinswoning. Een duurzame oplossing waarbij goed ingespeeld is op de dynamiek bij COA!