Assessment Vastgoed-regieorganisatie

Steeds meer vastgoedorganisaties ontwikkelen zich richting een regiemodel voor asset- en onderhoudsmanagement. Soms noodzakelijk door natuurlijk verloop of het niet meer in eigen dienst hebben van de benodigde expertise. Soms ook om beter in control te komen en om beter te kunnen focussen op de kerntaken voor de primaire bedrijfsvoering. Er vindt hierdoor een verschuiving van taken plaats van eigen (technische) dienst naar serviceproviders. Dit heeft effect op de rol en vraagt heel wat van de kennis, kunde en vaardigheden van beide organisaties los laten en overlaten en eigen maken en eigenaarschap. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat je als vastgoedorganisatie weet waar je staat en welke stappen gezet moeten worden en wat er nodig is om de nieuwe regierol mogelijk te maken.

De ideale vastgoed-(regie)organisatie bestaat niet?

Bestaat de ideale vastgoed(regie)organisatie eigenlijk wel? Het is van groot belang dat de ontwikkeling van een vastgoedorganisatie tot een regie bezien in relatie tot de vastgoedvisie, -strategie en het instandhoudingsbeleid voor de te beheren vastgoedportfolio. Geen vastgoedportfolio en vertreksituatie van de vastgoedorganisatie is gelijk en de opgave en uitgagingen zijn legio. Ook is het perspectief en de visie op de toekomstige regieorganisatie sterk afhankelijk van diverse ontwikkelingen en veranderingen. 

Welke organisatievorm past bij u?

De mogelijkheden, beperkingen en behoefte van uw organisatie in relatie tot de behoefte en verwachtingen van de stakeholders, bepalen wat voor een type regieorganisatie tot de mogelijkheden behoort. Welke soorten van taken en werkzaamheden wilt u perse zelf blijven doen om de vereiste dienstverlening te kunnen garanderen? Welke competenties en capaciteit en middelen moeten behouden blijven of zijn daarvoor nodig? Uw visie op de vastgoedportfolio en te realiseren ambities bepalen mede welke organisatievorm daar het beste bij past en hoe de samenwerking met externe partijen voor (specialistisch)advies en of uitvoering van instandhoudingsmaatregelen kan worden vormgegeven. Wat zijn hierbij de opties en de consequenties en effecten daarvan?

Regiemodel

We zien steeds meer dat het samenwerken met marktpartijen vanuit een regiemodel kan bijdragen aan het kunnen blijven voldoen aan de hoge verwachtingen van stakeholders. Hierbij moet dan ook aandacht worden besteed aan de verbinding van en samenhang tussen alle managementlagen (bestuurlijk, strategisch, tactische en operationeel) van het beheerproces. Dit omdat er een niet alleen een verschuiving plaats vindt van taken en werkzaamheden maar ook een veranderende (kleinere) rol en positie in het speelveld van operationeel naar tactische/ strategisch.

De rol en positie van externe partijen schuift ook op binnen de samenwerking. Zij krijgen meer de rol als partner en een mede verantwoordelijkheid op tactische niveau waarbij meer kennis, expertise en vaardigheden nodig zijn om mee te werken aan planvorming, organisatie en advies.

Onze expertise

Helix Advies kan u helpen met het verkrijgen van inzicht in het functioneren van uw  vastgoedorganisatie (IST). Dit doen we bijvoorbeeld door het met u doornemen van een vragenlijst waarbij we onderzoek doen op diverse themagebieden zoals:

 • Vastgoedstrategie, ontwikkelingen en Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed
 • Onderhoudsbeleid, vastgoedinformatiemanagement en inzicht en wet- en regelgeving
 • Duurzaamheid, planvorming, budgetteren en prioriteren van
 • Regievoering en prestatiegericht uitbesteden, samenwerken en beheersen
 • Kennismanagement en ontwikkeling             

Op basis hiervan brengen we ook in beeld waar uw behoefte ligt en wat uw ambitie is naast de  mogelijkheden en route om te komen tot een vastgoed-regieorganisatie SOL). Hierbij hebben we oog voor de doelstellingen en samenstelling van uw huidige vastgoedorganisatie. Dit in relatie tot uw organisatiedoelstellingen, de portfolio als  de inhoudelijke kennis, kunde en ervaring van uw team en de wijze van samenwerken met externe partijen.

Helix Advies kan u helpen met het ontwikkelen van een eigen visie en opzetten van een concreet plan van aanpak en planning. Dit wordt vaak gedaan ter voorbereiding op het prestatiegericht uitbesteden van beheer en onderhoud. Door dit plan krijgt u zicht op de consequenties en beheersmaatregelen in de tijd in relatie tot de meest bij u passende route in de tijd. De volgende aspecten spelen hierbij een rol:

 • Assessment Asset- en Onderhoudsmanagement (voorafgegaan door een Masterclass NEN-ISO 55000 en NEN 8026).
 • Visievorming vastgoed regieorganisatie en mogelijke prestatiegerichte samenwerkingsvormen.
 • Stappenplan en planning ontwikkeling vastgoedregie organisatie.
 • Organisatieadvies, functies en competenties vastgoed regieorganisatie.
 • Inzicht in passende werkwijze en methodieken, systemen en processen.

Hierdoor krijgt u inzicht in wat er voor nodig en met wie dit kan worden gerealiseerd in de tijd.

Referentie lopende opdrachten:

 • MBO Midden Rijnland
 • Gemeente Goes

Referentie eerder uitgevoerde opdrachten:

 • GVB
 • SEIN