Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

Door de klimaatdoelen die voor de komende jaren hoog op de agenda staat, is er steeds meer aandacht voor het verduurzamen van al het Nederlandse vastgoed. Om tot een concreet plan te komen waarmee u de verduurzamingsdoelen of simpelweg uw ambitie voor energiebesparing en CO2 reductie stapsgewijs kunt behalen, is het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) nodig. Het duurzaam meerjarenonderhoudsplan is een combinatie van een energieprestatie onderzoek en maatwerkadvies eventueel uitkomsten uit aanvullende specialistische onderzoeken en een het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

In een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden alle verwachte kosten voor (groot) onderhoud van het gebouw in kaart gebracht op basis van een NEN 2767 Conditiemeting met risicobeoordeling voor inzicht in de technische staat. Hiermee weet u wat er de komende jaren aan onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen nodig is voor instandhouding op korte en lange termijn.

Het energieprestatie onderzoek en maatwerkadvies focust zich op de mogelijkheden tot het verduurzamen van het gebouw. Hierbij worden verschillende scenario’s opgesteld die de haalbaarheid van de gestelde doelen kunnen aantonen. Bijvoorbeeld om een gebouw Bijna Energieneutraal (BENG) te maken, Energieneutraal (ENG) of Nul-op-de-meter (NOM) / Energiepositief. Ook wordt er gekeken naar wettelijk verplichte maatregelen (Erkende Maatregelenlijst of EML).

Het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) bestaat uit een samenvoeging van het MJOP met de uitkomsten uit het energieprestatie onderzoek en maatwerkadvies en het uiteindelijk gekozen scenario uit het maatwerkadvies. Door de verduurzamingsmaatregelen in de tijd uit te zetten, zijn er overlappingen met het uit te voeren onderhoud door de jaren heen.

In plaats van gewoonweg het onderhoudsplan te volgen, maakt u in een DMJOP per gebouwelement of gebouw gebonden installatie een bredere, meer integrale duurzame afweging. Niet alleen op onderhouds- en investeringskosten, maar ook op exploitatiekosten. Zo komen bij het maken of actualiseren van DMJOP’s alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten kunt u eerder gaan vervangen.

Bijvoorbeeld:

  • Wanneer de dakbedekking vervangen moet worden, kan het dak direct worden voorzien van extra isolatie en er kunnen zonnepanelen aangebracht worden.
  • Wanneer u installaties, zoals verlichtingsarmaturen of luchtbehandelingskasten gaat vervangen, dan kunt u direct kiezen voor een energiezuinigere oplossing.

Deze slimme combinaties zorgen voor een hogere efficiëntie en een toekomstgerichte investering. De totale exploitatiekosten zullen hiermee worden verlaagd en de terugverdientijden van de maatregelen verkort. Aan de hand van de gemaakte calculatie kunt u direct zien welke onderhouds- en vervangingskosten er gaan komen en welke financiële gevolgen dit met zich meebrengt. ….subsidies

Instandhoudingsplan (ISHP) = slim combineren van alle informatie voor integraal inzicht!

Naast duurzame maatregelen, kunnen ook nog andere benodigde kosten voor maatregelen omtrent het gebouw worden toegevoegd aan het DMJOP. Denk hierbij aan aanvullende specialistische onderzoeken zoals bijvoorbeeld gericht op: brandveiligheidsmaatregelen, asbestsanering, legionella beheersingsmaatregelen, RI&E, Chroom 6, zware metalen, bodemonderzoek, luchtkwaliteit, flora en fauna, enzovoort. Met het combineren van al deze adviezen en deze af te stemmen op uw vastgoedstrategie, instandhoudingsbeleid en beschikbare budgetten, ontstaat er een integraal en compleet instandhoudingsplan (ISHP).

Onze expertise

Onze inspecteurs en adviseurs helpen u graag op diverse manieren om te komen tot een DMJOP en/ of ISHP. Hierbij kunnen we onze NEN 2767 gecertificeerde inspecteurs inzetten voor het uitvoeren van een NEN 2767 Conditiemeting en onze adviseurs voor het opstellen van de MJOP. Op basis van de extra informatie vanuit het energieprestatie onderzoek en maatwerkadvies stellen we vervolgens een DMJOP op.

Indien gewenst vullen we dat aan tot een ISHP en hiervoor kunt u ons inzetten voor diverse aanvullende specialistische onderzoeken zoals bijvoorbeeld:

  • EP-U Maatwerkadvies bedrijfspand
  • EP-W Maatwerkadvies woning
  • Toepassing Erkende Maatregelen Lijst (EML)
  • DuMo Duurzaamheidsonderzoek Monumenten

Specifiek kunnen we dit ook uitvoeren voor monumentale gebouwen conform richtlijn URL 2005.

Referentie lopende opdrachten:

  • COA – opstellen Integrale Instandhoudingsplannen
  • GVB Integraal meerjarenonderhoudsplan en DMJOP

·       

Referentie eerder uitgevoerde opdrachten:

  • GVB Integraal meerjarenonderhoudsplan en DMJOP