NEN 8026 Vastgoedstrategie & Instandhoudingsbeleid

Een doordachte vastgoedstrategie met doelen voor het realiseren van waarde voor de korte en lange termijn, vormen voor de basis voor assetmanagement volgens NEN-ISO 55000 en de nieuwe NEN 8026. NEN 8026 is een ‘Methodiek voor het waarde gestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving’. Hierin worden, vanuit bestuurlijk/ strategisch niveau, de waarde aspecten en beleidsdoelen meegegeven waar het tactisch en operatoneel niveau mee aan de slag moeten.

Totaalproces voor assetmanagement

Het kenmerk van deze methodiek als deel van het assetmanagementsysteem is de integraliteit, samenhang en verbinding tussen de managementniveaus en de samenstelling van en de toekomstverwachting voor uw vastgoedportfolio. Veranderingen zijn er aan de orde van de dag. Welke vastgoedobjecten in uw portfolio hebben de toekomst en welke zijn minder belangrijk voor uw organisatie of gebruikers? Uw vastgoedorganisatie moet daarin flexibel kunnen meebewegen met uw portfolio. Dit maakt het totale speelveld voor asset- en onderhoudsmanagement interessant, uitdagend en dynamisch, maar ook complex en veeleisend.

Vastgoedvisie en strategie

De vastgoedvisie, -strategie en het assetmanagementbeleid voor de korte en lange termijn moet vastgelegd zijn in een strategisch assetmanagement plan (SAMP of ook wel ISHP genoemd) en worden vertaalt naar assetmanagementplannen (AMP-en) voor de complexen en specifieke vastgoedobjecten. Hierbij gaat het vanuit maatschappelijk oogpunt ook steeds meer om beheersen en borgen van de veiligheid en de gezondheid en duurzaamheid waarvoor doelen kunnen worden gesteld en ambities kunnen worden gedefinieerd en vastgelegd in instandhoudingsniveaus en eisen.

Een methodische, systematische aanpak met een integraal in- en overzicht is een voorwaarde om uw vastgoed te kunnen sturen op ‘Waarde’ voor uw stakeholders.

‘Welke objecten in uw vastgoedportefeuille hebben de toekomst en welke zijn minder belangrijk voor uw organisatie of gebruikers? Uw beheerorganisatie moet daarin flexibel kunnen meebewegen. Dit maakt het totale speelveld interessant, uitdagend en dynamisch, maar ook complex en veeleisend.’

Daarnaast moet de vastgoedbeheerorganisatie ook zorgen voor mensen met de juiste kennis, kunde en competenties. In geval van uitbesteding is het van belang dat de uitvoering van deze verantwoordelijkheid bij externe beheerders contractmatig is ondergebracht en prestaties zijn geborgd.

Koers, structuur en toerusting

Het waardenkader van uw/een organisatie is aan verandering onderhevig. Stakeholders, de omgeving, maar ook bijvoorbeeld klimaatverandering, transitie naar een duurzame omgeving, maar “compliance” zorgen voor grote uitdagingen. De koers en richting van de organisatie moet hier (continu) op worden geënt. Een heldere koers en richting van de organisatie is hierbij van groot belang. Daarom moet de interne vastgoed(beheer)-organisatie richting mee krijgen. Ze moet optimaal toegerust zijn voor het behartigen van de belangen van alle stakeholders en specifiek de gebouwgebruikers. Dit vraagt om een brede integrale blik en aanpak om vanuit de koers van de organisatie beleidsmatig richting en structuur te geven aan processen en methoden voor het managen van de levenscyclus/-cycliwerkwijzen en methodieken.

Waarde aspecten voor vastgoed

Het realiseren van Waarde voor een organisatie door bestaand vastgoed gaat bijvoorbeeld over het sturen op de volgende Hoofdthema’s met Waardeaspecten die per organisatie en assetportfolio kunnen verschillen:

Techniek en functioneren: Compliance, Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid, Onderhoudbaarheid, Toegankelijkheid.

Leefomgeving en maatschappij: Esthetica/ belevingswaarde, Cultuurhistorisch, Leefbaarheid, Bereikbaarheid, Duurzaamheid, Circulair, Ecologisch, Energieverbruik, Klimaat adaptatie, Biodiversiteit (Flora en Fauna).

De combinatie van de resultaten van deze Waardeaspecten hebben effect op bijvoorbeeld het; Financieel rendement, Kostprijsdekking (maatschappelijke organisaties) , Marktwaarde, Toekomstwaarde, Gebruikswaarde en Klanttevredenheid. Door als organisatie hieruit keuzes te maken en focus aan te brengen voor haar vastgoedportefeuille en die te onderzoeken op kansen voor verbetering, ontstaat inzicht in kansen om hierop ‘Waarde’ toe te voegen.

Onze expertise

Als mede initiatiefnemer en rapporteur van deze nieuwe norm NEN 8026 voor assetmanagement hebben we ruime ervaring met het mede opstellen van de vastgoedstrategie en het uitwerken daarvan in beleid voor instandhouding (zoals ook beheerplannen en beleidskaders). Dit hebben we gedaan voor zorginstelling SEIN, het vervoerbedrijf van de gemeente Amsterdam GVB en het COA.

Opstellen van het instandhoudingbeleid in het verlengde van uw vastgoedvisie en strategie is 1 maar het dan ook daadwerkelijk implementeren en borgen in werkwijze en systemen en binnen de organisatie is 2. Bij dat laatste pakken onze adviseurs ook samen met uw medewerkers in de organisatie door en zorgen we er voor dat u er daadwerkelijk mee aan de slag kunt.

Referentie lopende opdrachten:

  • Gemeente GOES
  • COA
  • MBO Midden Rijnland

Referentie eerder uitgevoerde opdrachten:

  • SEIN
  • Gemeente Groningen Sport050
  • COA