NEN 2767 Conditiemeting | Nieuwe producten en toepassingen

Nieuws

24 sep 2020

NEN

De komende tijd zijn vanuit de normcommissie NEN 2767 diverse nieuwe producten te verwachten. Er is een specifieke inspectiemethode uitgewerkt voor groen en groenvoorzieningen. Deze methode wordt binnenkort aan de markt voorgelegd. Verder komt de uitwerking van de conditiemeting van waterkeringen binnen afzienbare tijd beschikbaar. Voor NEN 2767 deel 4.2 dataset infrastructuur is een nieuwe release beschikbaar.

Een belangrijke ontwikkeling waaraan Helix meewerkt, is de uitwerking van een nieuwe versie van NEN 2767 deel 2 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen; gebrekenlijsten. De bestaande norm is van 2008 en bevat een overzicht van bouw- en installatiedelen met bijbehorende gebrekenlijst. De norm is specifiek bedoeld voor de beoordeling van gebouwen. De overzichten (nog op papier) zijn verder verwerkt en door de markt opgenomen in diverse softwarepakketten voor meerjaren onderhoud. Eind 2020 wordt een nieuwe digitale versie aan de markt voorgelegd voor commentaar.

Deze versie is afgestemd op de decompositie zoals opgenomen onder paragraaf 1.2 van NEN 2767 deel 1 uit 2017. Met name voor installatietechniek zijn nieuwe bouwdelen toegevoegd op basis van ontwikkelingen in de markt en nieuwe producten. Verder zijn de coderingen in overeenstemming gebracht met de nieuwste versie van NL-SfB. NEN 2767-2 is in conceptversie tot stand gekomen door inzet van de expertteams gebouwen, installatietechniek en woongebouwen. Naast Helix zijn diverse gebruikers van de norm en marktpartijen in de expertteams vertegenwoordigd. Voor woningen is een specifieke uitwerking gedaan, waarbij het expertteam is ondersteund door een parallelle groep onder leiding van Aedes.

Vanuit de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassing van de norm zijn veel methodische vragen naar voren gekomen. Een analyse leert dat er de afgelopen jaren al meer dan drie miljoen objecten met de methodiek conditiemeting zijn geïnspecteerd. Dit gaat van bruggen tot grote kantoorcomplexen. Het gebruik van conditiemetingen zal met nieuwe normdelen voor bijvoorbeeld groen en waterkeringen nog sterk toenemen. Er is veel aandacht voor objectieve kwaliteitsbeoordeling in diverse sectoren. Nieuwe toepassingen vereisen aanpassing van de basisnorm en aanvulling met nieuwe normen. Het NEN-expertteam methodiek, met Peter van der Landen als vertegenwoordiger van Helix, werkt aan een 12-tal methodische onderwerpen om de toepassing van de norm te verbeteren. 

Zo moeten de conditieomschrijvingen in onderhoudscontracten worden verbeterd. Vaak worden nog contracten afgesloten op alleen het handhaven van een conditiewaarde 3. Dit blijkt in de praktijk volstrekt ontoereikend. Voor groen moeten de conditieomschrijvingen worden afgestemd op de beoordeling van “levende” objecten zoals bomen en struiken. Voor gebruik in benchmark trajecten, bijvoorbeeld vergelijking van kwaliteit van woningcomplexen, wordt de aggregatiemethode binnen NEN 2767 beter toegankelijk gemaakt. Naast NEN 2767 is de ontwikkeling van NEN 8026 Beleidskaders beheer in volle gang. Met informatie uit de conditiemeting kunnen volgens NEN 8026 gewenste onderhoudsniveaus worden getoetst.

In 2021 gaat een expertgroep verder met methodische vragen vanuit de (nieuwe) toepassingen van NEN 2767. Gebruikers van de norm vanuit bouw, infra, industrie, groen, rail en andere sectoren kunnen meewerken aan de verdere ontwikkeling.  Informatie vanuit de praktijk is welkom.