Realiteitswaardecheck meerjarenonderhoudsbegroting

Nieuws

24 sep 2020

Artikel Realiteitswaardecheck

De najaarsperiode wordt binnen de corporatiesector gebruikt om de meerjarenbegroting (MJOB) en de daaruit voortvloeiende jaarbegroting definitief vast te stellen. In de meerjarenonderhoudsbegroting zijn alle (planmatige) onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende kosten opgenomen om de vastgoedportefeuille op het gewenste niveau te brengen en te onderhouden.

De meerjarenonderhoudsbegroting wordt in veel gevallen opgesteld aan de hand van de methodiek conditiemeting volgens de NEN 2767. Door middel van deze methodiek worden gebreken en de daaruit voortvloeiende risico’s op de exploitatie op uniforme en objectieve wijze vastgelegd. Met de uitkomsten van de conditiemeting en vastgelegde risico-inschattingen wordt de organisatie in staat gesteld om op basis van haar eigen onderhoudsbeleid afgewogen keuzes te maken en het onderhoud effectief en doelmatig te kunnen uitvoeren.

Helix voert voor diverse opdrachtgevers een realiteitswaardecheck uit voor de liggende meerjarenonderhoudsbegroting. In deze realiteitswaardecheck wordt door Helix getoetst of het vigerende onderhoudsbeleid correct en herleidbaar is toegepast in de MJOB. Deze realiteitswaarde check omvat de volgende onderdelen:

  • Analyse vastgestelde beleidsdocumenten, zoals het strategisch voorraadbeleid, de vastgoedportefeuille en het vigerende onderhoudsbeleid
  • Analyse van de vastgestelde begrotingen (analyse over meerdere jaren)
  • Inhoudelijke toetsing van de begroting in relatie tot vastgesteld beleid
  • Eindrapportage inclusief optimalisatieplan.

Het jaar 2020 was en is een bijzonder jaar. In verband met het coronavirus merken we bij verschillende organisaties dat zij een achterstand hebben opgelopen wat betreft het uitvoeren van vastgoed onderhoudsprojecten, conditiemetingen en herijken van MJOP’s. De vraag rijst of de vastgoeddata op orde zijn voor het jaar 2021.

Daarnaast nadert de winter en dienen verwarming en luchtcirculatie installaties weer voorbereid te worden op de wintersituatie. De ventilatie van gebouwen is op dit moment een veel besproken onderwerp. Zijn uw huidige installaties in goede conditie om komende winter voldoende te verwarmen en te ventileren? Met een goede conditiemeting kunnen risico’s van uitval worden ingeschat en afgewogen worden tegen andere (financiële) belangen. Middels een quickscan kunnen we de conditie van uw installatiebouwdelen in kaart brengen en adviseren over onderhoud en/of vervangingen.

Hierdoor is het goed om de meerjarenonderhoudsbegroting te herijken. Wat zijn op dit moment de prioriteiten? En hoe kunnen we de planning zo inrichten dat de eventuele achterstand van 2021 ingehaald kan worden? Hierin zou Helix Technisch Advies graag met u in gesprek willen komen om deze aanpak met u te bespreken.