Regelgeving brandveiligheid in beweging

Nieuws

1 apr 2021

Artikel brand

De regelgeving omtrent brandveiligheid van gebouwen is in beweging. Zo wordt het Bouwbesluit 2012, zodra de Omgevingswet van kracht wordt per 1 januari 2022, vervangen door het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl).

Voor bestaande gebouwen hebben deze wijzigingen weinig gevolgen. In Nederland wordt namelijk meestal het standpunt gehanteerd, dat een wijziging van regelgeving niet direct mag leiden tot grote investeringen voor gebouweigenaren. Uitzonderingen hierop zijn wel mogelijk en hebben dan meestal tot doel om de veiligheid van personen te verbeteren.

Zo is het inmiddels op basis van recente wijzigingen al verplicht om binnendeuren en brandscheidingen van bestaande woningen voor zorg of kamerverhuur zelfsluitend uit te voeren, ook de voordeuren van die woningen die grenzen aan een binnengang. Meestal worden hiervoor vrijloopdeurdrangers toegepast, die de deur pas sluiten na het aanspreken van een rookmelder in de woning en in de gang. Voor “normale” woningen geldt deze eis alleen nog maar voor nieuwbouw of verbouw.

Een andere belangrijke wijziging met betrekking tot de veiligheid van personen wacht ook niet tot het Bbl van kracht is, maar wordt al per 1 juli 2021 doorgevoerd. Bij nieuwbouw en verbouw worden vanaf dan ook nieuwe eisen gesteld aan de rookwerendheid van compartimentscheidingen. Wordt de rookwerendheid tot 1 juli nog bepaald door de brandwerendheid van een constructie(deel) te vermenigvuldigen met een factor 1,5, vanaf 1 juli moet bij nieuwbouw en verbouw de rookwerendheid worden bepaald door het lekverlies te meten door naden en kieren bij koude rook (20°C) en hete rook (200°C). Een goede tochtwering wordt hiermee belangrijk. Hierdoor wordt de rookverspreiding in het beginstadium van een brand beperkt en zal dit in grote mate bijdragen aan de veiligheid van personen. De meeste slachtoffers bij brand vallen immers door verstikking door rook en niet door de hitte van het vuur.

In onderstaande foto van een brandtest van een deur wordt dit verschil duidelijk. De deur op de foto voldoet aan de huidige eisen voor rookwerendheid (er komen nog geen vlammen door de deur, de deur is dus nog brandwerend), maar niet aan de nieuwe eisen vanaf 1 juli 2021. Het lekverlies is te groot, er wordt te veel koude rook doorgelaten.

Artikel brand

Ook in het kader van de veiligheid van personen is de verplichting om in iedere woning, ook bestaande woningen, vanaf 1 juli 2022 een werkende rookmelder te hebben op iedere bouwlaag met een of meer verblijfsruimten.

Zoals gezegd hebben vrijwel alle wijzigingen in de regelgeving betrekking op de veiligheid van personen. De veiligheid van dieren wordt daarbij wellicht onderbelicht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Verbond voor Verzekeraars pleiten inmiddels voor meer regelgeving om grote stalbranden en het verlies van grote aantallen dieren te voorkomen. Uit onderzoek van de OVV blijkt dat er in de periode 2012-2020 333 stalbranden zijn geweest en dat daarbij ruim 1,3 miljoen dieren zijn omgekomen. Tevens is geconstateerd dat het aantal stalbranden toeneemt.

Enkele jaren geleden zijn voor nieuwbouw stallen in het Bouwbesluit al enkele maatregelen voorgeschreven. Op basis van deze regels moeten bijvoorbeeld techniekruimten altijd brandwerend van de stal zijn afgescheiden en moeten de gebruikte constructiematerialen in de stal moeilijk brandbaar zijn (brandklasse B).

Omdat deze eisen pas enkele jaren van kracht zijn, zullen veel bestaande stallen hier niet aan voldoen. Daarnaast vergen aanvullende brandveiligheidsvoorzieningen investeringen die veel boerenbedrijven momenteel niet kunnen doen.

De toekomst zal leren of de veiligheid van dieren meer aandacht zal gaan krijgen van de overheid. Met het onderzoeksrapport van de OVV als stok achter de deur, zal hier waarschijnlijk wel wat beweging in moeten gaan komen.

Meer informatie of benieuwd wat Helix Technisch Advies voor u kan betekenen met betrekking tot de brandveiligheid van uw pand? Neem dan contact met ons op!