Verduurzaming van uw vastgoedportfolio

We staan voor een enorme opgave om onze planeet bewoonbaar en bruikbaar te houden voor de toekomst. De diverse ontwikkelingen en veranderingen hebben een enorme impact op wat we moeten gaan doen met onze huidige vastgoedvoorraad. Dit is voor u als vastgoedeigenaar/ beheer een flinke uitdaging en kans om aan de slag te gaan met uw routekaart verduurzaming. De verduurzaming van uw vastgoedportefeuille start met doelstellingen en beleidskeuzes die richting geven aan een stapsgewijze aanpak en planning voor uitvoering. Voordat u verschillende inspecties, specialistische onderzoeken en maatwerkadviezen laat uitvoeren is het bepalen van uw aanpak en het vaststellen van een realistisch ambitieniveau essentieel. De betrokkenheid van de stakeholders, inzicht in de beschikbare budgetten en wet- en regelgeving vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Stappenplan

Dit stappenplan kan u helpen om met uw routekaart verduurzaming concreet aan de slag te gaan. 

Stap 1: Vaststellen van de koers en het duurzaamheidsbeleid

Om effectief aan de slag te kunnen gaan met verduurzaming en toe te werken naar duurzame doelen, is het van belang om beleid op te stellen.  

Door de Europese en Nederlandse overheden wordt al een groot deel van het beleid bepaald. Het is van belang om uw eigen beleid te verbinden en in overeenstemming te laten zijn met deze Europese en landelijke doelstellingen. Zo weet u waar u minimaal aan moet gaan voldoen en wanneer.

Het maken van keuzes in verschillende mogelijke ambitieniveaus en welke haalbaar zijn voor uw gebouwen is een volgende stap. Wellicht denkt u over een hoger of lager ambitieniveau na voor bepaalde gebouwen en wilt u weten wat het in de praktijk betekent als u daarvoor zou kiezen. Het verkrijgen van draagvlak bij alle stakeholders is hierbij van groot belang.

 

Stap 2: Informatieverzameling en bepalen van de scope.

Na het vaststellen van de koers en het duurzaamheidsbeleid, kan worden gestart met de voorbereiding en het bepalen van de scope voor uw totale portefeuille. In deze fase wordt informatie verzameld, zoals algemene informatie van het vastgoed in de portefeuille, gebruiksinformatie ten aanzien van de gebruiksfunctie, informatie over het energieverbruik, comfort en installaties en bestaande meerjaren onderhoudsplanningen.

Het bepalen van welk deel van de portefeuille behoort bij de kernvoorraad is hierbij ook van belang net als het feit dat ook bekend moet zijn welke objecten van minder van belang zijn.

Stap 3: Informatie aanvullen, onderzoeken uitvoeren

Op basis van deze gegevens wordt onderzocht welke informatie ontbreekt en nog nodig is om concreet inzicht te krijgen in de kansen voor verduurzaming en energiebesparing.

Aanvullende specialistische onderzoeken worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld:

 • Het werkelijke energieverbruik meten en analyseren,
 • Onderzoek doen naar toe te passen erkende maatregelen (EML).
 • Opnames en het opstellen van energie prestatie (EP) onderzoeken,
 • Energie-adviezen opstellen met scenario’s, zoals BENG, ENG, Nul-op-de-meter, Energiepositief.
 • Installatie-adviezen met een plan voor duurzame installaties,
 • Constructieberekeningen voor de daken om te zien of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden,
 • Inzicht in de bestaande MJOP’s, onderhouds- en instandhoudingsplannen en/ of DMJOP’s.

Stap 4: Analyse en in beeld brengen verduurzamingspotentieel 

Op basis van de verzamelde documenten wordt een analyse gedaan en kunnen de kansen voor verduurzaming globaal in beeld worden gebracht in een overzicht. Dit wordt afgezet tegen de koers en het duurzaamheidsbeleid van de organisatie en de actuele wet- en regelgeving voor verduurzaming. Hierbij wordt een eerste aanzet gegeven in de beantwoording van de volgende vragen:

 • Wat zijn de kansen voor verduurzaming?
 • Wat zijn de indicatieve kosten voor de verschillende scenario’s?
 • Hoe is dit voor de organisatie te bereiken?
 • Wat is het indicatieve tijdspad en wanneer moeten bepaalde (tussen-)doelen zijn bereikt?
 • Hoe ligt de relatie met geplande investering voor planmatig onderhoud in de meerjarenonderhoudsplanningen – natuurlijke combinatiemogelijkheden. Dit helpt bij het stellen van prioraten en focus op de meest kansrijke objecten.

Stap 5: Benodigde investeringen en integraal plannen verduurzaming 

Het is van belang dat vanuit dit in- en overzicht een integrale planning met benodigde investering wordt uitgewerkt die wordt afgestemd met de binnen de organisatie verantwoordelijke bevoegde stakeholders voor een go/ no-go.

 • Een kosten-batenanalyse kan hier onderdeel van zijn.
 • Ook wordt er gekeken naar subsidies, die mogelijk ingezet kunnen worden bij de verduurzaming van uw gebouwenportefeuille.

Stap 6: Uitwerken verduurzamingsplannen in concrete maatregelen  

Als er draagvlak en geld is, wordt verder gegaan met het uitwerken van de verduurzamingsplannen in concrete maatregelen. In de basis zijn er drie typen maatregelen te onderscheiden:

 • Technische maatregelen (installaties en bouwkundig);
 • Maatregelen voor het beheer;
 • Maatregelen voor het gebruik.

Stap 7. Definitieve prioritering en budgettering

Op basis van dit inzicht kan een start gemaakt worden met de definitieve prioritering en budgettering voor de goedkeuring van de taakstellende werkpakketten.

Het is belangrijk om projectmatig te plannen en een prioritering in de projecten aan te brengen. Bijvoorbeeld op basis van korte, middellange en lange termijn. Het is nu eenmaal onmogelijk om alles tegelijk en in een keer te verduurzamen. Een uitvoeringsplan helpt om dit in stappen te realiseren.

Stap 8. Uitvoering van de plannen

Na goedkeuring kan worden overgegaan tot de uitvoering van de plannen voor de korte en lange termijn al dan niet in combinatie met planmatig onderhoud.

Vervolgens wordt gemonitord of de doelstellingen zijn bereikt. Op het gebied van energie kan dit bijvoorbeeld door een heropname te doen en de nieuwe energieprestatie vast te stellen. Maar ook kunnen we het werkelijke energieverbruik vergelijken met het verbruik voor het uitvoeren van de maatregelen.

Door gebruik te maken van een Energie Management Systeem (EMS) kan het verbruik gedurende het gehele jaar gevolgd worden en kunnen er op basis hiervan analyses uitgevoerd worden.

Aanpassingen aan het gebouw, de indeling, het gebruik ervan en de bezetting kunnen invloed hebben op het energieverbruik. Door dit in een logboek bij te houden kunnen de afwijkingen bepaald worden ten opzichte van het oorspronkelijke energieverbruik.

Onze expertise

Onze adviseurs helpen u graag op diverse manieren. We kunnen u adviseren of ondersteunen c.q. meewerken gedurende het hele traject van stap 1 t/m 8. Na het vaststellen van de koers en het duurzaamheidsbeleid, starten we samen met u met de voorbereiding en het bepalen van de scope en het vormgeven van uw instandhouding- en duurzaamheidsbeleid in relatie tot uw vastgoedstrategie en integrale huisvestingsplannen. In deze fase wordt informatie verzameld, zoals algemene informatie van het vastgoed, gebruiksinformatie ten aanzien van de gebruiksfunctie, informatie over het energieverbruik, comfort en installaties en bestaande meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP) enzovoort. Hierbij kunnen we u helpen met het maken van keuzes in verschillende mogelijke ambitieniveaus en met u bepalen welke concreet haalbaar zijn voor uw gebouwen in de tijd mede in combinatie met de natuurlijke vervangingsmomenten om te komen tot een DMJOP met de zogenaamde koppelkansen.

We kunnen ook een deel van een bepaalde stap voor u realiseren wanneer u juist alleen behoefte heeft aan een specifiek expertise of capaciteit. U kunt ons bijvoorbeeld inzetten voor diverse aanvullende specialistische onderzoeken zoals bijvoorbeeld:

 • Het werkelijke energieverbruik meten en analyseren,
 • Onderzoek doen naar toe te passen erkende maatregelen (EML).
 • Opnames en het opstellen van energie prestatie (EP) onderzoeken,
 • Energie-adviezen opstellen met scenario’s, zoals BENG, ENG, Nul-op-de-meter, Energiepositief.
 • Installatie-adviezen met een plan voor duurzame installaties,
 • Constructieberekeningen voor de daken om te zien of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden,
 • Inzicht in de bestaande MJOP’s, onderhouds- en instandhoudingsplannen.
 • Opstellen DMJOP’s.

Na realisatie van duurzaamheidsmaatregelen kunnen we u ook bijstaat met het monitoren zodat bij grote of onverwachte afwijkingen verder onderzocht kan worden wat de oorzaak is en welke beheersmaatregelen nodig zijn.

Referentie lopende opdrachten:

 • Gemeente Neder-Betuwe - Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • COA - Integraal InStandHoudingsPlan (ISHP)

Referentie eerder uitgevoerde opdrachten:

 • COA - Instandhoudingsbeleid inclusief duurzaamheid.
 • GVB - MJOP en DMJOP met EED maatregelen.