Wijzigingen in de bouwregelgeving

Nieuws

21 mrt 2022

Den Haag

Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet inmiddels aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Dit regelt de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB’s) en 75 ministeriële regelingen tot 1 wet, 4 AMVB’s en 1 omgevingsregeling. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouw, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Door alle regels te bundelen, moet het overzichtelijker worden om snel te zien of een bouwwerk ergens wel of niet moet worden gerealiseerd en welke procedures daarbij moeten worden gevolgd.


Toezicht door een gecertificeerde kwaliteitsborger

Een belangrijke wijziging in de procedures is de gelijktijdige invoering van de Wet Kwaliteitsborging. Voorheen werd er bij nieuwbouw altijd een vergunning verleend en toezicht gehouden door een gemeente (of omgevingsdienst). Met de wijziging van deze wet wordt, in eerste instantie voor kleine gebouwen met een laag risico, het toezicht neergelegd bij een gecertificeerde kwaliteitsborger.

De gemeente controleert dan alleen nog of het bouwwerk op die locatie met de gewenste gebruiksfunctie is toegestaan in het bestemmingsplan en of het gebouw voldoet aan de redelijke eisen van welstand. De kwaliteitsborger, een marktpartij, toetst het ontwerp en houdt toezicht tijdens de bouw, om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de technische eisen uit het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl).
 

Besluit bouwwerken en leefomgeving

Eén van de vier AMVB’s die onder de Omgevingswet gaan vallen is namelijk het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl). Deze Bbl is de opvolger van het Bouwbesluit 2012, die tot 1 januari 2023 vanuit de Woningwet wordt aangestuurd.

In het Bbl zijn de technische eisen opgenomen waar bouwwerken aan moeten voldoen bij nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. Deze technische eisen worden gesteld op de onderwerpen Veiligheid, Gezondheid, Duurzaamheid, Bruikbaarheid en Toegankelijkheid.
 

Het verschil tussen Bouwbesluit 2012 en Bbl

Het grootste verschil tussen het Bouwbesluit 2012 en het Bbl is, dat de eisen nu makkelijker op te zoeken zijn. In het Bouwbesluit 2012 worden de eisen namelijk per onderwerp gebundeld in een afdeling, waarbij de eisen voor nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw in verschillende paragrafen binnen deze afdeling zijn opgenomen. Hierdoor kunnen eenvoudig fouten worden gemaakt bij het opzoeken, als er binnen een afdeling per ongeluk in de verkeerde paragraaf wordt gekeken.

In het Bbl worden de eisen per bouwfase gebundeld in hoofdstukken. Zo staan in hoofdstuk 3 alle eisen voor bestaande gebouwen, in hoofdstuk 4 alle nieuwbouweisen en in hoofdstuk 5 alle verbouweisen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om fouten te voorkomen, er moet alleen gelet worden op de keuze van het juiste hoofdstuk, behorende bij de juiste bouwfase.
 

Inhoudelijke wijzigingen

De inhoudelijke wijzigingen bij het overgaan van het Bouwbesluit 2012 naar het Bbl zijn beperkt. Als we kijken naar de brandveiligheidseisen, de grootse hoeveelheid eisen in het Bouwbesluit 2012 en in het Bbl, dan wordt duidelijk dat de meeste eisen hetzelfde zijn gebleven.

Dit is ook niet vreemd omdat de belangrijkste wijziging van de afgelopen jaren al op 1 juli 2021 in de nieuwbouw- en verbouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen. Dit zijn de eisen aan de rookdoorlatendheid van constructies, ook bij koude rook (kamertemperatuur). Met deze eisen wordt een realistischere rookwerendheid van constructies verkregen en wordt de vluchtveiligheid, met name voor slaapgebouwen met binnengangen (appartementen en hotels) en portiekwoningen, sterk verbeterd. Ook zijn zelfsluitende voordeuren van woningen in deze situaties al verplicht sinds 1 juli 2020. Dit waren eigenlijk grote wijzigingen die met het Bbl van kracht zouden worden, maar omdat de invoering hiervan al jaren steeds werd uitgesteld, zijn deze eisen naar voren geschoven.
 

Specifiek advies

Voor meer informatie over de nieuwe bouwregelgeving of voor een specifiek inhoudelijk advies kunt u altijd contact opnemen met één van onze adviseurs.

Helix Academy geeft daarnaast de volgende cursussen en trainingen op het gebied van de nieuwe regelgeving:

  • Actualiteitencursus ‘Van Bouwbesluit naar Bbl’ (Besluit bouwwerken leefomgeving).
  • Cursus Omgevingswet en Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving).
  • Workshop Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging.
  • Cursus Brandveilig Gebouwbeheer.