Technische Due Diligence

Inspecteren

Inspecties

TDD

Aankoop, verkoop en aanhuur trajecten van een gebouw of portefeuille vragen in korte tijd veel van alle betrokken partijen. Het is van belang om de technische kansen en risico’s van het pand of de portefeuille in een kort tijdsbestek in beeld te brengen.

Deze informatie is nodig om te kunnen beoordelen of het gebouw past bij de verwachtingen, wat de eventuele kosten zijn voor aanpassingen en herstel en om tijdens de onderhandelingen onderbouwde posities te kunnen innemen. Wij hebben de expertise in huis om deze informatie door middel van een Technische Due Diligence (TDD) snel en integer inzichtelijk te maken.

Een Technische Due Diligence brengt de (financiële) risico’s en kansen op bouwkundig, installatietechnisch en milieutechnisch gebied in kaart. Het biedt inzicht in de risico’s met betrekking tot brandveiligheid, asbest, bodemverontreiniging, legionella, energieverbruik en technische staat. Als u een (technisch) Programma van Eisen heeft, dan toetsen wij aan welke eisen het gebouw voldoet en aan welke eisen niet worden voldaan.

Adviseren           

De informatie uit de deskresearch en inspectie worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage, waarmee u inzicht heeft in de financiële risico’s en de beheerkosten. De gesignaleerde gebreken en tekortkomingen en de daarbij behorende kosten voor herstel worden overzichtelijk gepresenteerd.

Inspecteren                    

Het onderzoek start met deskresearch waarbij alle gegevens worden geanalyseerd en de mogelijke risico’s in kaart worden gebracht. Samen met de opdrachtgever wordt het inspectieformat opgesteld of wordt er van een bestaand format gebruik gemaakt om de gewenste en ontbrekende informatie uit het veld te verzamelen.

Bij de multidisciplinaire inspectie beoordelen wij het vastgoedobject op de bouwkundige en installatietechnische staat, conformiteit aan brandveiligheidseisen, aanwezigheid van asbest, bodemverontreiniging, algemene nadelen/risico’s (prijsdrukkende aspecten), conformiteit aan wet- en regelgeving en functionele prestaties/comfort. Daarnaast worden als aanvulling op de deskresearch de op locatie aanwezige technische documenten zoals logboeken, keuringsrapportages, inspectierapporten, ontruimingsplattegronden en certificaten beoordeeld.

De multidisciplinaire inspectie op locatie wordt uitgevoerd door bouwkundige en installatietechnische NEN 2767 gecertificeerde inspecteurs van Helix Advies, die beschikken over de nodige certificaten zoals Hobéon/Sertum/NVDO/BOEI. Bij specifieke onderzoeken naar de aanwezigheid van asbest en bodemverontreiniging worden gecertificeerde specialisten ingezet.

Onze bevindingen worden in een TDD rapport gepresenteerd inclusief de gedetecteerde gebreken/tekortkomingen, de te verwachten (onderhouds)kosten, de technische risico’s en relevant fotomateriaal. Hiermee wordt u in staat gesteld een goed onderbouwde beslissing te nemen.