Vakgroep Asset- en Onderhoudsmanagement

Dienstenoverzicht

Kennis en kunde vakgroep Asset- en Onderhoudsmanagement Vastgoed

Het vakgebied Asset- en Onderhoudsmanagement verandert en ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Het gaat steeds meer om: sturen op waarden, doelen, eisen en doelmatigheid. Met specifiek aandacht voor kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en risicobeheersing.

De NEN-ISO 55000 Assetmanagement en de nieuwe norm NEN 8026 voor waarde gestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving zijn daar voorbeelden van. Neem hierbij ook de vele technologische, maatschappelijke, demografische, organisatorische en duurzaamheidsontwikkelingen, dan zie je dat dit een enorme impact heeft op de wijze waarop eigenaren en facilitair- en vastgoedmanagers omgaan met hun vastgoedportfolio. Hierdoor zie je dat vastgoedeigenaren en beheerders zich nadrukkelijker concentreren op hun kerntaken en kiezen voor een regieorganisatie.

Om dit te bereiken wordt samenwerking gezocht met de markt en wordt beheer en onderhoud steeds vaker prestatiegericht uitbesteed. Dit vraagt om mensen die meer integraal, procesmatig en conceptueel kunnen denken maar ook zijn geïnteresseerd in werkwijzen en methodieken. Zowel bij u als vastgoedeigenaar en beheerder en bij uw externe samenwerkingspartners.

 

Adviseren

De vakgroep Asset- en Onderhoudsmanagement Vastgoed van Helix Advies is gericht op het ondersteunen en adviseren van vastgoedeigenaren bij de duurzame instandhouding van haar vastgoedportefeuille. Onze opdrachtgevers zijn onder andere (Rijks-)overheden, zorginstellingen, woningcorporaties, schoolbesturen, beheerders en investeerders in vastgoed en productiebedrijven.

De adviseurs van Helix Advies kunnen u helpen met het geven van inzicht, overzicht en brengen structuur aan in uw vastgoeddata. Zo helpen we u om de samenhang te zien en leggen verbindingen die input zijn voor integrale en concrete haalbare plannen en budgetten voor een duurzame instandhouding. Als u wilt kunnen we u van daaruit ook helpen met de realisatie.

Het strategisch in stand houden van vastgoed in het verlengde van uw kernwaarden en organisatiedoelen, start met het bepalen van de strategie voor uw vastgoed. De strategiebepaling is voor de korte en lange termijn en daarnaast het vaststellen van een Waardekompas met doelen en eisen. Het doel is dat dit richting geeft aan het beleid voor de instandhouding op basis waarvan concrete plannen kunnen worden gerealiseerd. De nieuwe norm, NEN 8026 Methode voor waarde gestuurd in stand houden van assets, kan u hierbij helpen.

Het bepalen van het gewenste niveau voor instandhouding met bijbehorende plannen en taakstellende budgetten voor de korte en lange termijn heeft als doel om uw vastgoed op het juiste kwaliteitsniveau te houden en om risico’s en onverwachte uitgaven te voorkomen. Doordat dit voor een kostprijs dekkende exploitatie grote uitgaven en ook investeringen vraagt (bijvoorbeeld voor verduurzaming) en daardoor gepaard gaat met lange termijn verplichtingen, is een integrale aanpak van groot belang. Door verschillende scenario’s in beeld te brengen kunnen weloverwogen beslissingen worden gemaakt. Door middel van prioriteiten stellen, waarbij rekening gehouden wordt met diverse waardeaspecten voor het vastgoed, optimaliseert en prioriteert u de investeringen in de tijd. 

 

Onafhankelijk inspectiebureau
Helix Advies kan als onafhankelijk inspectiebureau aan uw eigen zijde een rol vervullen bij het ordenen van uw vastgoeddata en vastleggen van de onderhoudsbehoefte, de risico’s en de scope. Ook kunnen wij aan de uitvoerende zijde een rol vervullen van de onafhankelijke kwaliteitsrapporteur en het implementeren van nieuwe werkwijzen en prestatiegerichte samenwerkingsovereenkomsten met externe partijen. Het op orde hebben van uw vastgoeddata en opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning is hiervoor een belangrijke basis.   

Met onze inzet kunnen we voor u een fundament leggen onder uw assetmanagement en bereikt u een betere afstemming op de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte wat resulteert in aantoonbaar lagere kosten in de levenscyclus van uw vastgoed. Ook wanneer u stappen wilt zetten om beheer en onderhoud prestatiegericht te outsourcen vanuit een transitie naar een regieorganisatie, kunnen we u hierbij concreet helpen met een stappenplan en inkoopstrategie en het aanbestedingstraject.

Opleiden

Via Helix Academy bieden wij verschillende opleidingstrajecten aan i.r.t. Asset- en Onderhoudsmanagement Vastgoed waaronder een masterclass Asset en Onderhoudsmanagement Vastgoed, opleiding Asset en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum Adviseur) en de leergang Vastgoedregisseur. Zie voor meer inhoudelijk vak gerelateerde opleidingen voor Onderhoud & Beheer op de website van Helix Academy.

Johan Smit 

Principal consultant, Johan Smit, houdt zich bezig met het duurzaam in stand houden van vastgoed met passie voor het totale proces van Asset- en Onderhoudsmanagement Vastgoed. Johan heeft zijn kennis en ervaring opgedaan bij diverse vastgoedbeheerorganisaties. Deze ervaring en kennis zet hij in bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen en methodieken, training en advies en in diverse consultancy opdrachten.

Ons adviesteam onder leiding van Maarten van Vliet is in staat snel in te spelen op uw vraag. We kunnen diverse manieren samen met collega’s maatwerk ondersteuning bieden en een specialistische bijdrage leveren. De collega adviseurs die deel uitmaken van de Vakgroep Asset- en Onderhoudsmanagement hebben allemaal hun eigen specialisme en het team bestaat uit: Eva Kik, Jan-Willem van Welzen, Mitchell Mac-Lean, Maarten Jurgens, David van der VlistSander Kik en Maarten van Vliet.

Meer over Asset- en Onderhoudsmanagement

Helix Advies is op meerdere vlakken bezig met Asset- en Onderhoudsmanagement. Het adviesbureau helpt andere organisaties om het vastgoedportfolio te verduurzamen, kijkt naar de zorgplicht aangaande veilig en gezond vastgoed en ontwikkelt de organisatie dashboards voor beheer en onderhoud. Hieronder zijn alle onderdelen op het gebied van asset- en onderhoudsmanagement te vinden:

Wilt u weten hoe wij u van dienst kunnen zijn?
Bekijk ons dienstenoverzicht en neem contact op met onze adviseurs.

Onze diensten