Havensteder

Adviseren

Inspecteren

Project

Havensteder-Project

Opdrachtgever

Woningcorporatie Havensteder

Categorie

Woningcorporatie

Uitvoeringsjaar

2020

Dienstverlening

NEN 2767 Conditiemeting, Meerjarenonderhoudsplan

Omvang

Ca. 12000 wooneenheden

Locatie

Bekijk op kaart

Woningcorporatie Havensteder is gevestigd in de kern van stadsregio Rotterdam en heeft ruim 45.000 woningen in haar portefeuille. De naam ‘Havensteder’ staat voor de verbinding tussen het symbool van de stadsregio - de haven - en de mensen die er wonen - de stedelingen. De woningcomplexen van woningcorporatie Havensteder zijn divers in opbouw. Naast portiekflats en appartementencomplexen zijn er ook eengezinswoningen. Tevens is het bouwjaar van de verschillende complexen divers, het betreft hier woningen uit 1877 tot appartementen uit 2021.

Om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat en kosten voor aankomende jaren, is Helix
Advies gevraagd om een nulmeting uit te voeren conform NEN 2767 conditiemeting. De opdracht
betreft het inspecteren conform NEN 2767 van 247 complexen, dit zijn in totaal circa 12.000
wooneenheden met een diversiteit aan bouwdelen.

NEN 2767 conditiemeting

Vanwege de omvang van het project heeft Helix Advies eerst een pilot uitgevoerd.
Het uitvoeren van een pilot levert concrete praktijkvoorbeelden op waarover in overleg met de
opdrachtgever, keuzes gemaakt kunnen worden zoals vereiste diepgang en afbakening voor de
overige complexen. De bevindingen vanuit de pilot zijn vastgelegd in een inspectieprotocol.
Het inspectieprotocol kan gebruikt worden door de interne kwaliteitsmanager om de resultaten
te controleren voor oplevering en als naslagwerk.

Helix Advies heeft voor alle wooneenheden een bouwkundige opname (nulmeting)
uitgevoerd. Conform de richtlijnen van de NEN 2767 zijn tijdens de inventarisatie de onderhoud
behoevende elementen in kaart gebracht, ingemeten en omschreven. Tijdens de inspectie is er
per element de onderhoudsstaat bepaald en de benodigde herstelmaatregelen en kosten beraamd
voor eventueel onderhoud en/of herstelwerkzaamheden.

Meerjarenonderhoudsplannen

Vanuit de uitgevoerde inspecties is de meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Per gebrek wordt
bepaald wanneer het opgelost dient te worden. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen dagelijks
onderhoud (kleine problemen die direct verholpen kunnen worden) en planmatig onderhoud.
De planmatige onderhoudswerkzaamheden worden geclusterd uitgevoerd om zo efficiënt mogelijk
de werkzaamheden uit te voeren.

Helix Advies heeft een zelf ontwikkelde Exceltool ingezet om de grote hoeveelheid data te
kunnen verwerken tot een uniform eindresultaat. Hiermee zijn alle omschrijvingen voor verschillende
bouwdelen eenduidig en conform de afgesproken elementenlijst geïmporteerd in het softwaresysteem
van woningcorporatie Havensteder.