ZOwonen

Afspraken met betrekking tot de onderhoudsverplichting van het zorgvastgoed

ZOwonen neemt de afspraken met betrekking tot de onderhoudsverplichting van het zorgvastgoed onder de loep

Adviseurs van Helix Technisch Advies hebben op verzoek van en samen met ZOwonen onderzocht welke varianten van huurcontracten met betrekking tot de onderhoudsverplichting van het zorgvastgoed er door de jaren heen zijn afgesloten. Zijn deze afspraken duidelijk, volledig en worden ze nageleefd?

ZOwonen verhuurt en verkoopt woningen in de gemeenten Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Onderbanken, Schinnen en Sittard-Geleen. Er zijn ruim 14.000 woningen, voornamelijk voor mensen met een smalle beurs, in haar bestand met verschillende woningtypen en huur- en koopprijzen.

ZOwonen heeft in haar vastgoedportefeuille ruim 1.300 woningen die zijn gelabeld als zorgvastgoed. Een groot deel van deze woningen wordt verhuurd aan een zorgorganisatie. In deze situatie sluit de zorgorganisatie met haar cliënten een overeenkomst waarin zorg en wonen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden (ook wel intramurale zorg genoemd). De andere woningen uit de zorgvastgoedportefeuille worden door ZOwonen rechtstreeks verhuurd aan woningzoekenden met een zorgbehoefte.

Afspraken met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen worden vastgelegd in het huurcontract. In het geval van de rechtstreekse verhuur van woonruimte aan huurders door ZOwonen zijn artikel 7:206 Burgerlijk Wetboek en het Besluit Kleine Herstellingen van toepassing. De onderhoudsverplichtingen zijn in dit geval duidelijk en voor alle huurders gelijk. In de situatie van intramuraal zorgvastgoed zijn de huurcontracten met de zorgaanbieder gebaseerd op een huurovereenkomst ‘verhuur als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek’. In dit geval is er vrijheid m.b.t. het maken van afspraken over het onderhoud. Vaak wordt dit vastgelegd in een demarcatielijst.

ZOwonen wilde graag weten of afspraken zoals vastgelegd in de huurcontracten met zorgorganisaties en de demarcatielijsten duidelijk en volledig zijn en of de afspraken in de praktijk ook werden nageleefd.

Mischa Coenen van ZOwonen geeft aan dat uit het onderzoek van Helix Technisch Advies duidelijk blijkt dat de vermoedens die ze bij de start van het onderzoek hadden, zijn bevestigd. De afspraken met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen tussen ZOwonen en de zorgorganisaties zijn niet eenduidig, niet altijd even duidelijk en niet volledig. Uit het onderzoek blijkt volgens Mischa dat de zorgorganisaties ook graag duidelijkheid willen. ZOwonen gaat het advies van Helix Technisch Advies dan ook opvolgen en in gesprek met de zorgorganisaties nieuwe, eenduidige afspraken maken.